ШОПЕНИС К'АРМА

Мгзавреби

(შოპენის ქარმა, Ветер Шопена, Wind of Chopin)

შოპენის ქარმა

შოპენის ქარმა ააფრიალა ოთახის ფარდა, 
ვიღაც დუმს და დუმილი სიმართლეს მალავს, 
შენი ტუჩების ბალიშებს წვიმა-წვეთები აგიჟებს, 
შენი სიტყვების ნამსხვრევებს 
ქარი ურგებს გამვლელებს. 

ქუჩაში გესმის უკრავენ ტანგოს, 
უცნობი ბიჭი გოგონას ართობს, 
ხმაური ავსებს ცარიელ ქუჩებს, 
მირბიან ღამით, ბოლო არ უჩანს. 

ხელებს იბანენ ტოტები ცაში,
მალერი ელავს ნოტების ქარში, 
მბჟუტავ ლამპიონს - ოცნების დალაქს... 
მე ვიცვამ პალტოს (პალტოს?), ჰო, 
და ვამცნობ ქალაქს, 

რომ ცეკვით დავივლი პატარა ქუჩებს, 
სიმღერებს ვეტყვი პატარა ხიდებს, 
რომ გაგვიხსენონ ისეთი, როგორიც ვართ დღეს. 
ცეკვით დავივლი პატარა ქუჩებს, 
სიმღერებს ვეტყვი პატარა ხიდებს, 
რომ გაგვიხსენონ ისეთი, როგორიც ვართ დღეს. 

ახალგაზრდობა გადის, თმაში ჭაღარა ჩნდება, 
დრო აღარ არის ფიქრის, სიბერე კარს მოდგება. 

ცეკვით დავივლი პატარა ქუჩებს, 
სიმღერებს ვეტყვი პატარა ხიდებს, 
რომ გაგვიხსენონ ისეთი, როგორიც ვართ დღეს. x2 

როგორიც ვართ დღეს, როგორიც ვართ აქ, 
როგორიც ვართ ჩვენ, ცუდი თუ კარგი, 
ცუდი თუ კარგი... 

ცეკვით დავივლი პატარა ქუჩებს, 
სიმღერებს ვეტყვი პატარა ხიდებს, 
რომ გაგვიხსენონ ისეთი, როგორიც ვართ დღეს. 
ცეკვით დავივლი პატარა ქუჩებს, 
სიმღერებს ვეტყვი პატარა ხიდებს, 
რომ გაგვიხსენონ ისეთი, როგორიც ვართ დღეს. 

შოპენის ქარმა ააფრიალა ოთახის ფარდა, 
ვიღაც დუმს, ვიღაც დუმს, ვიღაც დუმს... 

шопенис к'арма

шопенис к'арма аап'риала от'ахис п'арда, 
виг'ац думс да думили симарт'лес малавс, 
шени тучебис балишебс ц'вима-ц'вет'еби агижебс, 
шени ситqвебис намсхвревебс 
к'ари ургебс гамвлелебс. 

к'учаши гесмис укравен тангос, 
уцноби бич'и гогонас арт'обс, 
хмаури авсебс цариел к'учебс, 
мирбиан г'амит', боло ар учанс. 

хелебс ибанен тотеби цаши,
малери елавс нотебис к'арши, 
мбжутав лампионс - оцнебис далак'с... 
ме вицвам палтос (палтос?), хо, 
да вамцноб к'алак'с, 

ром цеквит' давивли патара к'учебс, 
симг'еребс ветqви патара хидебс, 
ром гагвихсенон исет'и, рогориц варт' дг'ес. 
цеквит' давивли патара к'учебс, 
симг'еребс ветqви патара хидебс, 
ром гагвихсенон исет'и, рогориц варт' дг'ес. 

ахалгазрдоба гадис, т'маши ч'аг'ара чндеба, 
дро аг'ар арис п'ик'рис, сибере карс модгеба. 

цеквит' давивли патара к'учебс, 
симг'еребс ветqви патара хидебс, 
ром гагвихсенон исет'и, рогориц варт' дг'ес. x2 

рогориц варт' дг'ес, рогориц варт' ак', 
рогориц варт' чвен, цуди т'у карги, 
цуди т'у карги... 

цеквит' давивли патара к'учебс, 
симг'еребс ветqви патара хидебс, 
ром гагвихсенон исет'и, рогориц варт' дг'ес. 
цеквит' давивли патара к'учебс, 
симг'еребс ветqви патара хидебс, 
ром гагвихсенон исет'и, рогориц варт' дг'ес. 

шопенис к'арма аап'риала от'ахис п'арда, 
виг'ац думс, виг'ац думс, виг'ац думс... 

shopenis karma

shopenis karma aapriala otakhis parda, 
vighats dums da dumili simartles malavs, 
sheni t'uchebis balishebs ts'vima-ts'vetebi agizhebs, 
sheni sit'q'vebis namskhvrevebs 
kari urgebs gamvlelebs. 

kuchashi gesmis ukraven t'angos, 
utsnobi bich'i gogonas artobs, 
khmauri avsebs tsariel kuchebs, 
mirbian ghamit, bolo ar uchans. 

khelebs ibanen t'ot'ebi tsashi,
maleri elavs not'ebis karshi, 
mbzhut'av lampions - otsnebis dalaks... 
me vitsvam palt'os (palt'os?), ho, 
da vamtsnob kalaks, 

rom tsekvit davivli pat'ara kuchebs, 
simgherebs vet'q'vi pat'ara khidebs, 
rom gagvikhsenon iseti, rogorits vart dghes. 
tsekvit davivli pat'ara kuchebs, 
simgherebs vet'q'vi pat'ara khidebs, 
rom gagvikhsenon iseti, rogorits vart dghes. 

akhalgazrdoba gadis, tmashi ch'aghara chndeba, 
dro aghar aris pikris, sibere kars modgeba. 

tsekvit davivli pat'ara kuchebs, 
simgherebs vet'q'vi pat'ara khidebs, 
rom gagvikhsenon iseti, rogorits vart dghes. x2 

rogorits vart dghes, rogorits vart ak, 
rogorits vart chven, tsudi tu kargi, 
tsudi tu kargi... 

tsekvit davivli pat'ara kuchebs, 
simgherebs vet'q'vi pat'ara khidebs, 
rom gagvikhsenon iseti, rogorits vart dghes. 
tsekvit davivli pat'ara kuchebs, 
simgherebs vet'q'vi pat'ara khidebs, 
rom gagvikhsenon iseti, rogorits vart dghes. 

shopenis karma aapriala otakhis parda, 
vighats dums, vighats dums, vighats dums... 

Ветер Шопена

Ветер Шопена всколыхнул занавеску
Кто-то молчит и молчание скрывает правду
Подушечки твоих губ с капельками дождя сводят с ума
Осколки твоих слов
Ветер уносит без пользы.

Слышишь на улице играют танго?
Незнакомый парень развлекает девушку
Звук наполняет пустые улицы
Ночью бегут, не видно конца..

Моют руки ветви в небе,
Малер сверкает в ветре нот
Мерцает фонарь - цирюльник мечты
Я надеваю пальто (пальто?) - ага,
И возвещаю городу..

Что в танец пустились маленькие улицы
Поют мне маленькие мосты,
Если вспомнят о том, какие мы сегодня.
В танец пустились маленькие улицы
Поют мне маленькие мосты
Если вспомнят о том, какие мы сегодня.

Молодость проходит, в волосах появляется седина,
Мысль больше не властна над временем, старость подкралась к двери.

В танец пустились маленькие улицы
Поют мне маленькие мосты
Если вспомнят о том, какие мы сегодня.
В танец пустились маленькие улицы
Поют мне маленькие мосты
Если вспомнят о том, какие мы сегодня.

Такие, какие мы сегодня, такие, какие мы здесь,
Такие, какие сами свои, плохие или хорошие
Плохие или хорошие..

Ветер Шопена приподнял занавеску
Кто-то молчит, кто-то молчит, кто-то молчит...

ქართული
Кириллица
Latinic
Dm G7 C Cmaj7 
შოპენის ქარმა ააფრიალა ოთახის ფარდა, 
Dm G7 C Cmaj7 
ვიღაც დუმს და დუმილი სიმართლეს მალავს, 
C G  
შენი ტუჩების ბალიშებს წვიმა-წვეთები აგიჟებს,
F Dm7 G7 C 
შენი სიტყვების ნამსხვრევებს
C Dm7 G7 C 
ქარი ურგებს გამვლელებს.

C 
ქუჩაში გესმის უკრავენ ტანგოს,
G 
უცნობი ბიჭი გოგონას ართობს, 

ხმაური ავსებს ცარიელ ქუჩებს, 
Dm7 G7 
მირბიან ღამე, ბოლო არ უჩანს. 
C G 
ხელებს იბანენ ტოტები ცაში, მალერი ელავს ნოტების ქარში, 

მბჟუტავ ლამპიონს - ოცნების დალაქს... 
Dm7 
მე ვიცვამ პალტოს (პალტოს?), ჰო, 
G7
და ვამცნობ ქალაქს, 

C
რომ ცეკვით დავივლი პატარა ქუჩებს, 

სიმღერებს ვეტყვი პატარა ხიდებს, 
F G7 
რომ გაგვიხსენონ ისეთი, როგორიც ვართ დღეს. x2 

C G 
ახალგაზრდობა გადის, თმაში ჭაღარა ჩნდება, 
F G7  
დრო აღარ არის ფიქრის, სიბერე კარს მოდგება. 


Dm G7 C Cmaj7 
шопенис к'арма аап'риала от'ахис п'арда, 
Dm G7 C Cmaj7 
виг'ац думс да думили симарт'лес малавс, 
C G  
шени тучебис балишебс ц'вима-ц'вет'еби агижебс,
F Dm7 G7 C 
шени ситqвебис намсхвревебс
C Dm7 G7 C 
к'ари ургебс гамвлелебс.

C 
к'учаши гесмис укравен тангос,
G 
уцноби бич'и гогонас арт'обс, 

хмаури авсебс цариел к'учебс, 
Dm7 G7 
мирбиан г'аме, боло ар учанс. 
C G 
хелебс ибанен тотеби цаши, малери елавс нотебис к'арши, 

мбжутав лампионс - оцнебис далак'с... 
Dm7 
ме вицвам палтос (палтос?), хо, 
G7
да вамцноб к'алак'с, 

C
ром цеквит' давивли патара к'учебс, 

симг'еребс ветqви патара хидебс, 
F G7 
ром гагвихсенон исет'и, рогориц варт' дг'ес. x2 

C G 
ахалгазрдоба гадис, т'маши ч'аг'ара чндеба, 
F G7  
дро аг'ар арис п'ик'рис, сибере карс модгеба. 


Dm G7 C Cmaj7 
shopenis karma aapriala otakhis parda, 
Dm G7 C Cmaj7 
vighats dums da dumili simartles malavs, 
C G  
sheni t'uchebis balishebs ts'vima-ts'vetebi agizhebs,
F Dm7 G7 C 
sheni sit'q'vebis namskhvrevebs
C Dm7 G7 C 
kari urgebs gamvlelebs.

C 
kuchashi gesmis ukraven t'angos,
G 
utsnobi bich'i gogonas artobs, 

khmauri avsebs tsariel kuchebs, 
Dm7 G7 
mirbian ghame, bolo ar uchans. 
C G 
khelebs ibanen t'ot'ebi tsashi, maleri elavs not'ebis karshi, 

mbzhut'av lampions - otsnebis dalaks... 
Dm7 
me vitsvam palt'os (palt'os?), ho, 
G7
da vamtsnob kalaks, 

C
rom tsekvit davivli pat'ara kuchebs, 

simgherebs vet'q'vi pat'ara khidebs, 
F G7 
rom gagvikhsenon iseti, rogorits vart dghes. x2 

C G 
akhalgazrdoba gadis, tmashi ch'aghara chndeba, 
F G7  
dro aghar aris pikris, sibere kars modgeba. 


You have no rights to post comments

Другие песни Мгзавреби:

Другие исполнители