АРАП'ЕРИС ИСЕ УБРАЛОД

Мгзавреби

(არაფერის ისე უბრალოდ, Ничего, просто так, Nothing, so simply)

არაფერის ისე უბრალოდ

მე მხოლოდ სიმღერა მინდოდა
მე მხოლოდ სიმღერა მინდოდა
მე მხოლოდ სიმღერა მინდოდა


ბევრს ვეწევი ძალიან,
თითქმის კოლოფნახევარს,
ღამ-ღამობით მახველებს,
უძილობაც დამჩემდა.

სულ ნერვების ბრალია,
რომ ლექსების დახევას
საზეიმოდ ვაპირებ
ჩემი სახლის ფანჯრებთან.

შევიძულე სტუმრობა,
მეგობრული გარემო,
ეს ტყუილი გრძნობები
ცარიელი ქალების.

,,დამავიწყდა ხუმრობა
ჩემო,ჩემიანებო!”
და მიხურვა დავიწყე
ყველას ცხვირწინ კარების.

მე მხოლოდ სიმღერა მინდოდა
მე მხოლოდ სიმღერა მინდოდა

რომ მითხრეს გაუმართლა ხალხს
ხალხმა ვერ გამიგო მე რომ
მე მხოლოდ სიმღერა მინდოდა

მარტოობა კარგია
შენ რომ ხარ და კიდევ შენ,
ეგოიზმს რომ გაცდები
და იმაზე მეტი ხარ.

სიყვარული დარგია
ესთეტიკის კიდეში,
შენ ამ მეცნიერების,
წაკითხული გვერდი ხარ.

არაფერი,უბრალოდ
ყველაფერი მომბეზრდა.
ჩემთან უერთიერთობას
უკვე ერიდებიან,

ჩემი ლექსიც უკვალოდ
იკარგება ორკესტრთან,
ვგრძნობ,რომ სიყმაწვილეში
მალე მიბერდებიან…

მე მხოლოდ სიმღერა მინდოდა
მე მხოლოდ სიმღერა მინდოდა

რომ მითხრეს გაუმართლა ხალხს
ხალხმა ვერ გამიგო მე რომ
მე მხოლოდ სიმღერა მინდოდა.


ვოდელადელია, ვოდელადელია, ვოდელადელია, და
მე მხოლოდ სიმღერა მინდოდა

არა!მიყვარს აპრილი,
სკდომა იასამანის,
მიყვარს ლამაზ ქალწულთა
ჩამოშლილი დალალი,

ძმაკაცობის ყვირილი
ჩახლეჩილი ბგერებით.
ამ ქართული გრიგალის
სუნთქვის შემაჩერები.

ბევრს ვეწევი ძალიან,
თითქმის კოლოფნახევარს,
ღამ-ღამობით მახველებს,
უძილობაც დამჩემდა.

სულ სიმთვრალის ბრალია,
რომ ლექსების დახევას
საზეიმოდ ვცდილობდი,
ჩემი სახლის ფანჯრებთან.

და მგონია ამ წუთას დედამიწაც არ არის
და მგონია ამ წუთას დედამიწაც არ არის

арап'ерис исе убралод

ме мхолод симг'ера миндода
ме мхолод симг'ера миндода
ме мхолод симг'ера миндода


беврс вец'еви дзалиан,
т'ит'к'мис колоп'нахеварс,
г'ам-г'амобит' махвелебс,
удзилобац дамчемда.

сул нервебис бралиа,
ром лек'себис дахевас
сазеимод вапиреб
чеми сахлис п'анджребт'ан.

шевидзуле стумроба,
мегобрули гаремо,
ес тqуили грдзнобеби
цариели к'алебис.

,,дамавиц'qда хумроба
чемо,чемианебо!”
да михурва давиц'qе
qвелас цхвирц'ин каребис.

ме мхолод симг'ера миндода
ме мхолод симг'ера миндода

ром мит'хрес гаумарт'ла халхс
халхма вер гамиго ме ром
ме мхолод симг'ера миндода

мартооба каргиа
шен ром хар да кидев шен,
егоизмс ром гацдеби
да имазе мети хар.

сиqварули даргиа
ест'етикис кидеши,
шен ам мецниеребис,
ц'акит'хули гверди хар.

арап'ери,убралод
qвелап'ери момбезрда.
чемт'ан уерт'иерт'обас
укве еридебиан,

чеми лек'сиц уквалод
икаргеба оркестрт'ан,
вгрдзноб,ром сиqмац'вилеши
мале мибердебиан…

ме мхолод симг'ера миндода
ме мхолод симг'ера миндода

ром мит'хрес гаумарт'ла халхс
халхма вер гамиго ме ром
ме мхолод симг'ера миндода.


воделаделиа, воделаделиа, воделаделиа, да
ме мхолод симг'ера миндода

ара!миqварс априли,
скдома иасаманис,
миqварс ламаз к'алц'улт'а
чамошлили далали,

дзмакацобис qвирили
чахлечили бгеребит'.
ам к'арт'ули григалис
сунт'к'вис шемачереби.

беврс вец'еви дзалиан,
т'ит'к'мис колоп'нахеварс,
г'ам-г'амобит' махвелебс,
удзилобац дамчемда.

сул симт'вралис бралиа,
ром лек'себис дахевас
сазеимод вцдилобди,
чеми сахлис п'анджребт'ан.

да мгониа ам ц'ут'ас дедамиц'ац ар арис
да мгониа ам ц'ут'ас дедамиц'ац ар арис

araperis ise ubralod

me mkholod simghera mindoda
me mkholod simghera mindoda
me mkholod simghera mindoda


bevrs vets'evi dzalian,
titkmis kolopnakhevars,
gham-ghamobit makhvelebs,
udzilobats damchemda.

sul nervebis bralia,
rom leksebis dakhevas
sazeimod vapireb
chemi sakhlis panjrebtan.

shevidzule st'umroba,
megobruli garemo,
es t'q'uili grdznobebi
tsarieli kalebis.

,,damavits'q'da khumroba
chemo,chemianebo!”
da mikhurva davits'q'e
q'velas tskhvirts'in karebis.

me mkholod simghera mindoda
me mkholod simghera mindoda

rom mitkhres gaumartla khalkhs
khalkhma ver gamigo me rom
me mkholod simghera mindoda

mart'ooba kargia
shen rom khar da kidev shen,
egoizms rom gatsdebi
da imaze met'i khar.

siq'varuli dargia
estet'ikis kideshi,
shen am metsnierebis,
ts'akitkhuli gverdi khar.

araperi,ubralod
q'velaperi mombezrda.
chemtan uertiertobas
ukve eridebian,

chemi leksits ukvalod
ikargeba orkest'rtan,
vgrdznob,rom siq'mats'vileshi
male miberdebian…

me mkholod simghera mindoda
me mkholod simghera mindoda

rom mitkhres gaumartla khalkhs
khalkhma ver gamigo me rom
me mkholod simghera mindoda.


vodeladelia, vodeladelia, vodeladelia, da
me mkholod simghera mindoda

ara!miq'vars aprili,
skdoma iasamanis,
miq'vars lamaz kalts'ulta
chamoshlili dalali,

dzmakatsobis q'virili
chakhlechili bgerebit.
am kartuli grigalis
suntkvis shemacherebi.

bevrs vets'evi dzalian,
titkmis kolopnakhevars,
gham-ghamobit makhvelebs,
udzilobats damchemda.

sul simtvralis bralia,
rom leksebis dakhevas
sazeimod vtsdilobdi,
chemi sakhlis panjrebtan.

da mgonia am ts'utas dedamits'ats ar aris
da mgonia am ts'utas dedamits'ats ar aris

К сожалению, мы еще не успели перевести эту песню. Вы можете прислать нам перевод, мы обязательно его выложим.
Спасибо!

You have no rights to post comments

Комментарии  
#1 ამედი 14.06.2021 14:54
:cry: :cry: :cry:

Другие песни Мгзавреби:

Другие исполнители