ДОМИНО

Мгзавреби

(დომინო, Домино, Domino)

დომინო

დღეს ალბათ საქმე გადადეს ყველამ
იქნებ თავისით დალაგდეს ყველა,
და შემოუსხდნენ მაგიდას ოთხნი
თრადიციულად დომინოს დღეა
და დილის ეზოს ხმაურის ფონზე
გოგონა უკრავს ვიოლინოზე
უყურებს ბავშვებს, და არა ნოთებს,
უნდა გამები მალე რომ მორჩეს!

ჰე, ჰე, ჰე კარი გამიღე
მე ხუთამდე ვიხუჩები
არ გამოხვიდე!

არავის არ გაქვს
ჩემი პატარა ეზო
აქ არავინ არ ცაშლის ბავშვის დახატულ მზესო!
არავის არ გაქვს
ჩემი პატარა ეზო
აქ არავინ არ ცაშლის ბავშვის დახატულ მზესო!

ჩემ ეზოს ახსოვს სულ ყველაფერი,
პირველი სიტყვა, ნაბიჯი ჩემი,
კარის მეზობელს უთო რომ დარჩა,
პირველად მაშინ დავიწვი ხელი!
ახსოვს, რამდენხანს ვცდილობდი მეტყვა:
"მე შენ მომცონხარ ყველაზე მეტად,
ვიცი ვიქნებით ყოველთვის ერთად!"
ვტყვი და გავიდე, მეძახდა დედა!

არავის არ გაქვს
ჩემი პატარა ეზო
აქ არავინ არ ცაშლის ბავშვის დახატულ მზესო!
არავის არ გაქვს
ჩემი პატარა ეზო
აქ არავინ არ ცაშლის ბავშვის დახატულ მზესო!

домино

дг'ес албат' сак'ме гададес qвелам
ик'неб т'ависит' далагдес qвела,
да шемоусхднен магидас от'хни
т'радициулад доминос дг'еа
да дилис езос хмаурис п'онзе
гогона укравс виолинозе
уqуребс бавшвебс, да ара нот'ебс,
унда гамеби мале ром морчес!

хе, хе, хе кари гамиг'е
ме хут'амде вихучеби
ар гамохвиде!

аравис ар гак'вс
чеми патара езо
ак' аравин ар цашлис бавшвис дахатул мзесо!
аравис ар гак'вс
чеми патара езо
ак' аравин ар цашлис бавшвис дахатул мзесо!

чем езос ахсовс сул qвелап'ери,
пирвели ситqва, набиджи чеми,
карис мезобелс ут'о ром дарча,
пирвелад машин давиц'ви хели!
ахсовс, рамденханс вцдилобди метqва:
"ме шен момцонхар qвелазе метад,
вици вик'небит' qовелт'вис ерт'ад!"
втqви да гавиде, медзахда деда!

аравис ар гак'вс
чеми патара езо
ак' аравин ар цашлис бавшвис дахатул мзесо!
аравис ар гак'вс
чеми патара езо
ак' аравин ар цашлис бавшвис дахатул мзесо!

domino

dghes albat sakme gadades q'velam
ikneb tavisit dalagdes q'vela,
da shemouskhdnen magidas otkhni
traditsiulad dominos dghea
da dilis ezos khmauris ponze
gogona ukravs violinoze
uq'urebs bavshvebs, da ara notebs,
unda gamebi male rom morches!

he, he, he kari gamighe
me khutamde vikhuchebi
ar gamokhvide!

aravis ar gakvs
chemi pat'ara ezo
ak aravin ar tsashlis bavshvis dakhat'ul mzeso!
aravis ar gakvs
chemi pat'ara ezo
ak aravin ar tsashlis bavshvis dakhat'ul mzeso!

chem ezos akhsovs sul q'velaperi,
pirveli sit'q'va, nabiji chemi,
karis mezobels uto rom darcha,
pirvelad mashin davits'vi kheli!
akhsovs, ramdenkhans vtsdilobdi met'q'va:
"me shen momtsonkhar q'velaze met'ad,
vitsi viknebit q'oveltvis ertad!"
vt'q'vi da gavide, medzakhda deda!

aravis ar gakvs
chemi pat'ara ezo
ak aravin ar tsashlis bavshvis dakhat'ul mzeso!
aravis ar gakvs
chemi pat'ara ezo
ak aravin ar tsashlis bavshvis dakhat'ul mzeso!

Домино

Сегодня, наверное, все отложили дела,
Авось, они сами собой переделаются,
И вчетвером уселись за стол,
Традиционно - день домино!

И на фоне утренних звуков двора -
Девочка играет на скрипке,
Смотрит на детей, и без нот,
Хочет, чтоб поскорее закончились гаммы.

Хе, хе, хе.. открой мне дверь!
До пяти я зажмурился,
Не выходи!
Хе, хе, хе.. открой мне дверь! 
До пяти я зажмурился, 
Не выходи!

Ни у кого нет моего маленького дворика!
Здесь никто не стирает нарисованное ребенком солнце!
Ни у кого нет моего маленького дворика!
Здесь никто не стирает нарисованное ребенком солнце!

Мой двор помнит абсолютно все,
Первое слово, мои шаги,
Забытый соседский утюг,
Впервые тогда обжег руку.

Помнит, сколько раз я пытался сказать:
"Ты мне нравишься больше всех,
Знаю, мы всегда будем вместе!"
Сказал и вышел, мама позвала!

Ни у кого нет моего маленького дворика!
Здесь никто не стирает нарисованное ребенком солнце!
Ни у кого нет моего маленького дворика!
Здесь никто не стирает нарисованное ребенком солнце!

You have no rights to post comments

Другие песни Мгзавреби:

Другие исполнители