МГЗАВРИ ВАР

Мгзавреби

(მგზავრი ვარ, Я пассажир, I'm a passenger)

მგზავრი ვარ

მივალ მივყვები გზას,
თავადაც არ ვიცი რას ვფიქრობ რას.
ეს მელოდია დამყვება თან,
მივდივარ მივყვები ცხოვრების გზას.

ჩემს ფიქრებს ვატან ქარს
პატარა გოგონაც მიბრუებს თავს,
ველი არც ვიცი რას,
უბრალოდ ესა ვარ, არ ვგევარ სხვას.

(მე თქვენ გიცანით, თქვენ ის გამცილებელი არ ხართ მე რომ უბილეთოთ ვმგზავრობდი და შემიფარეთ?
გოგონა გოგონა, მე თქვენ მომეწონეთ, თანაც ძალიან იცით, მთელი საგამო გიყურებდით, თქვენ კი ერთხელაც არ შემოგიხედავთ ჩემთვის,
აუ თქვენ გაიგვიძეთ? არადა რა ტკბილად გეძინათ, თანაც რა მუსიკალურად,
ბატონო პროფესორო თქვენც აქ ბრძანდებით? თქვენი ახალი პროექტი დააფინანსეს? არაუშავს, აუცილებლად დააფინანსებენ, აუცილებლად!
რა გატირებთ ქალბატონო არ შეგირიგდათ? შეგირიგდებათ აბა სად წავა!)

გამვლელს ვაყოლებ თვალს,
ვერცერთში ვერ ვხედავ შვებას და ხსნას,
ცხოვრება გვაძლევს მხოლოდ ერთ შანსს,
ნეტავ ვინ გაიგებს ჩემს გულის თქმას.

ჩემს ფიქრებს ვატან ქარს
პატარა გოგონაც მიბრუებს თავს,
ველი არც ვიცი რას,
უბრალოდ ესა ვარ, არ ვგევარ სხვას,
უბრალო მგზავრი ვარ არ ვგევარ სხვას.

мгзаври вар

мивал мивqвеби гзас,
т'авадац ар вици рас вп'ик'роб рас.
ес мелодиа дамqвеба т'ан,
мивдивар мивqвеби цховребис гзас.

чемс п'ик'ребс ватан к'арс
патара гогонац мибруебс т'авс,
вели арц вици рас,
убралод еса вар, ар вгевар схвас.

(ме т'к'вен гицанит', т'к'вен ис гамцилебели ар харт' ме ром убилет'от' вмгзавробди да шемип'арет'?
гогона гогона, ме т'к'вен момец'онет', т'анац дзалиан ицит', мт'ели сагамо гиqуребдит', т'к'вен ки ерт'хелац ар шемогихедавт' чемт'вис,
ау т'к'вен гаигвидзет'? арада ра ткбилад гедзинат', т'анац ра мусикалурад,
батоно проп'есоро т'к'венц ак' брдзандебит'? т'к'вени ахали проек'ти даап'инансес? араушавс, ауцилеблад даап'инансебен, ауцилеблад!
ра гатиребт' к'албатоно ар шегиригдат'? шегиригдебат' аба сад ц'ава!)

гамвлелс ваqолеб т'валс,
верцерт'ши вер вхедав швебас да хснас,
цховреба гвадзлевс мхолод ерт' шансс,
нетав вин гаигебс чемс гулис т'к'мас.

чемс п'ик'ребс ватан к'арс
патара гогонац мибруебс т'авс,
вели арц вици рас,
убралод еса вар, ар вгевар схвас,
убрало мгзаври вар ар вгевар схвас.

mgzavri var

mival mivq'vebi gzas,
tavadats ar vitsi ras vpikrob ras.
es melodia damq'veba tan,
mivdivar mivq'vebi tskhovrebis gzas.

chems pikrebs vat'an kars
pat'ara gogonats mibruebs tavs,
veli arts vitsi ras,
ubralod esa var, ar vgevar skhvas.

(me tkven gitsanit, tkven is gamtsilebeli ar khart me rom ubiletot vmgzavrobdi da shemiparet?
gogona gogona, me tkven momets'onet, tanats dzalian itsit, mteli sagamo giq'urebdit, tkven ki ertkhelats ar shemogikhedavt chemtvis,
au tkven gaigvidzet? arada ra t'kbilad gedzinat, tanats ra musikalurad,
bat'ono propesoro tkvents ak brdzandebit? tkveni akhali proekt'i daapinanses? araushavs, autsileblad daapinanseben, autsileblad!
ra gat'irebt kalbat'ono ar shegirigdat? shegirigdebat aba sad ts'ava!)

gamvlels vaq'oleb tvals,
vertsertshi ver vkhedav shvebas da khsnas,
tskhovreba gvadzlevs mkholod ert shanss,
net'av vin gaigebs chems gulis tkmas.

chems pikrebs vat'an kars
pat'ara gogonats mibruebs tavs,
veli arts vitsi ras,
ubralod esa var, ar vgevar skhvas,
ubralo mgzavri var ar vgevar skhvas.

Я пассажир

Иду, следую по дороге,
Сам не знаю что думаю, что.
Эта мелодия преследует меня
Иду, следую по жизненному пути

Мои мысли передаю ветру
И маленькая девочка мне голову кружит
Жду и не знаю чего
Просто такой я, не похож на других.

Я вас узнал, Вы ведь не тот провожающий,
Что когда я без билета ездил вы меня прикрыли

Девушка, девушка, Вы мне понравились. Даже очень. Знаете, весь вечер смотрел на Вас, Вы же ни разу на меня не взглянули.

Ау, Вы проснулись? А как сладко Вы спали и как музыкально.

Господин профессор Вы тоже здесь? Ваш новый проект профинансировали? Ничего, обязательно профинансируют, обязательно.

Что Вы плачете, Госпожа? Не помирились?
Примиритесь, ведь куда деваться?

Проходящего провожаю взглядом,
Ни в одном не вижу помощи и разъяснения
Жизнь нам даёт один шанс
Интересно кто поймёт сказанное моим сердцем.

Мои мысли передаю ветру
И маленькая девочка мне голову кружит
Жду и не знаю чего
Просто такой я, не похож на других.
Простой странник я, не похож на других.

ქართული
Кириллица
Latinic
G Bm C E
მივალ, მივყვები გზას, 
Am C D7 D9- 
თავადაც არ ვიცი რას ვფიქრობ რას. 
G Bm C E 
ეს მელოდია დამყვება თან, 
Am C D7 G 
მივდივარ მივყვები ცხოვრების გზას.

G Bm C E
ჩემს ფიქრებს ვატან ქარს
Am C D7 D9- 
პატარა გოგონაც მიბრუებს თავს,
G Bm C E 
ველი არც ვიცი რას,
Am C D7 G 
უბრალოდ ესა ვარ, არ ვგევარ სხვას.
G Bm C E
мивал, мивqвеби гзас, 
Am C D7 D9- 
т'авадац ар вици рас вп'ик'роб рас. 
G Bm C E 
ес мелодиа дамqвеба т'ан, 
Am C D7 G 
мивдивар мивqвеби цховребис гзас.

G Bm C E
чемс п'ик'ребс ватан к'арс
Am C D7 D9- 
патара гогонац мибруебс т'авс,
G Bm C E 
вели арц вици рас,
Am C D7 G 
убралод еса вар, ар вгевар схвас.
G Bm C E
mival, mivq'vebi gzas, 
Am C D7 D9- 
tavadats ar vitsi ras vpikrob ras. 
G Bm C E 
es melodia damq'veba tan, 
Am C D7 G 
mivdivar mivq'vebi tskhovrebis gzas.

G Bm C E
chems pikrebs vat'an kars
Am C D7 D9- 
pat'ara gogonats mibruebs tavs,
G Bm C E 
veli arts vitsi ras,
Am C D7 G 
ubralod esa var, ar vgevar skhvas.

You have no rights to post comments

Другие песни Мгзавреби:

Другие исполнители