ВАЖА

Нино Катамадзе

(ვაჟა, Важа, Vaja)

ვაჟა

რამ შემქმნა ადამიანად?
რატომ არ მოვედ წვიმადა,
რომ ვყოფილიყავი მუდამა
ღრუბელთ გულ - მკერდის მძივადა,
მიწაზე გადმოსაგდებად
ცვარად ან თოვლად ცივადა?

არ გამწირავდა პატრონი
ასე ოვლად და ტივლადა!
ცაშივე ამიტაცებდა,
თან მატარებდა შვილადა.
ასე არ დამჭირდებოდა
სულ მუდამ ყოფნა ფრთხილადა.
ცაშივე ამიტაცებდა,
თან მატარებდა შვილადა.
ასე არ დამჭირდებოდა
სულ მუდამ ყოფნა ფრთხილადა.

არ გამწირავდა პატრონი
ასე ოვლად და ტივლადა!
ცაშივე ამიტაცებდა,
თან მატარებდა შვილადა.
ასე არ დამჭირდებოდა
სულ მუდამ ყოფნა ფრთხილადა.

важа

рам шемк'мна адамианад?
ратом ар мовед ц'вимада,
ром вqоп'илиqави мудама
г'рубелт' гул - мкердис мдзивада,
миц'азе гадмосагдебад
цварад ан т'овлад цивада?

ар гамц'иравда патрони
асе овлад да тивлада!
цашиве амитацебда,
т'ан матаребда швилада.
асе ар дамч'ирдебода
сул мудам qоп'на п'рт'хилада.
цашиве амитацебда,
т'ан матаребда швилада.
асе ар дамч'ирдебода
сул мудам qоп'на п'рт'хилада.

ар гамц'иравда патрони
асе овлад да тивлада!
цашиве амитацебда,
т'ан матаребда швилада.
асе ар дамч'ирдебода
сул мудам qоп'на п'рт'хилада.

vazha

ram shemkmna adamianad?
rat'om ar moved ts'vimada,
rom vq'opiliq'avi mudama
ghrubelt gul - mkerdis mdzivada,
mits'aze gadmosagdebad
tsvarad an tovlad tsivada?

ar gamts'iravda pat'roni
ase ovlad da t'ivlada!
tsashive amit'atsebda,
tan mat'arebda shvilada.
ase ar damch'irdeboda
sul mudam q'opna prtkhilada.
tsashive amit'atsebda,
tan mat'arebda shvilada.
ase ar damch'irdeboda
sul mudam q'opna prtkhilada.

ar gamts'iravda pat'roni
ase ovlad da t'ivlada!
tsashive amit'atsebda,
tan mat'arebda shvilada.
ase ar damch'irdeboda
sul mudam q'opna prtkhilada.

Важа

Что создало меня человеком,
Почему на землю не пришла дождём.
Была бы бусинами на груди облака,
Готовой спуститься на землю
Росой или снегом..

Не оставил бы меня Создатель
Такой брошенной и беспризорной,
Подхватил бы в небеса
И нёс с собой как сына своего..
И не было бы больше необходимости
Бояться ничего никогда.
Подхватил бы в небеса
И нёс с собой как сына своего..
И не было бы больше необходимости
Бояться ничего никогда.

Не оставил бы меня Создатель
Такой брошенной и беспризорной,
Подхватил бы в небеса
И нёс с собой как сына своего..
И не было бы больше необходимости
Бояться ничего никогда.

Песня на стихи Важа Пшавела. 

Полный текст и литературный перевод:

რამ შემქმნა ადამიანად

რამ შემქმნა ადამიანად?
რატომ არ მოვედ წვიმადა,
რომ ვყოფილიყავი მუდამა
ღრუბელთ გულ - მკერდის მძივადა,
მიწაზე გადმოსაგდებად
ცვარად ან თოვლად ცივადა?
არ გამწირავდა პატრონი
ასე ოხრად და ტივლადა!

ცაშივე ამიტაცებდა,
თან მატარებდა შვილადა.
ასე არ დამჭირდებოდა
სულ მუდამ ყოფნა ფრთხილადა.
მზის მოტრფიალე ვივლიდი
სიკვდილის გამაწბილადა;
მაღლა ცა, დაბლა ხმელეთი
მე მექნებოდა წილადა.

გავიხარებდი, მთა - ბარსა
ოდეს ვნახავდი მწვანედა,
მორწყულსა ჩემის ოფლითა,
ყვავილებს შიგნით, გარეთა.
გადავუშლიდი გულ - მკერდსა
დღისით მზეს, ღამით მთვარესა.
სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი
მომაკვდავ არე - მარესა.

თოვლად ქცეულსა გულშია
ცეცხლად იმედი მრჩებოდა,
რომ ისევ ჩემი სიკვდილი
სიცოცხლედ გადიქცეოდა
და განახლებულ ბუნებას
ყელ - ყურზე მოეხვეოდა.

Почему я создан человеком?

Почему я создан человеком?
Почему, исполненный красы,
В сонме туч, в высоком мире неком,
Не рожден я капелькой росы?
Отчего никто меня не мечет
Ни дождем, ни вьюгою с высот?
Чем иным владыка мой излечит
Грудь мою от горя и забот?

Взял бы он меня к себе обратно
И не разлучался бы со мной,
Чтоб не жить мне в мире безотрадно,
Не бороться с горькою судьбой.
И, любуясь солнцем и сверкая,
Плыл бы я в безбрежные края, —
Сверху небо, снизу грудь земная,
Оба вместе — родина моя.

Как бы любовался я ватагой
Этих гор, взирая с высоты!
Там, моей напитанные влагой,
Поднялись бы вешние цветы.
Отдавал бы сердце молодое
Утром солнцу, вечером луне,
Орошал иссохшую от зноя
Эту степь в родимой стороне.

Превращенный в снежные кристаллы,
Не грустил бы я и в холода,
Ибо, сверху падая на скалы,
Умирал бы там не навсегда.
Был бы я лишь несколько мгновений
Как бы мертв, а там, глядишь, опять
Возвратился- в этот мир весенний,
Чтоб его с улыбкою обнять.

Важа-Пшавела, перевод Заболоцкого

You have no rights to post comments

Другие песни Нино Катамадзе:

Другие исполнители