СИМГ'ЕРА МРЧЕБА

Нино Катамадзе

(სიმღერა მრჩება, Песня это все, что у меня есть, Song Is all I have)

სიმღერა მრჩება

ქალაქის ბუღში უგულობის მორევში
ასფალტზე მკრთალად შერჩენილ თეთრ ზოლებში
პატარა ბოშა გოგო ვერ შველოდა თამაშად ქცეულ ხელის გაშვერას
ყოველ დღე მზესთან ერთად დგება და ვერ წვდება.

გისოსებს მიღმა ახალგაზრდა ვაჟკაცი
გულაღმა მწოლი ცივ ნესტიან სარდაფში
ოცნებობს დაბრუნებას თბილ სახლში შფოთავს, ბორკავს ლოცვის ტრიალში
და ნანობს შეცდომაზე გმერთის წინაშე.

მეთევზე ზღვაში აკვირდება შავ ღრუბლებს
უფეთქავს გული ნავის შრიალს არ უსმენს,
პატარა ბადე თითქმის სავსე აქვს მას მეტი არაფერი სხვა არ აქვს
ტალღები დაუნდობლად უფრო ძლიერ არწევენ ნავს.

ამდენი ხალხის დარდით გულგასიებულს
სიმღერა მრჩება მათთვის მონანიებულს,
რომ ბოშა გულში ვერ ჩავიკარი, რომ ვაჟკაცს ვერ შევუღე ტაძარი
რომ მეთევზესაც ჩემი ლოცვით ზღვა ვერ დახვდა წყნარი.

ამაზე ფიქრით რჩება ერთი იმედი
გაივლის დრო და ყველა მივალთ ჩვენ სახლში
მეთევზე, ბოშა, მე და ვაჟკაცი; მშრომელიც, მეომარიც, ბრძენკაციც
და მაშინ იქნებ შევძლო ვანუგეშო რაღაცით.

симг'ера мрчеба

к'алак'ис буг'ши угулобис моревши
асп'алтзе мкрт'алад шерченил т'ет'р золебши
патара боша гого вер швелода т'амашад к'цеул хелис гашверас
qовел дг'е мзест'ан ерт'ад дгеба да вер ц'вдеба.

гисосебс миг'ма ахалгазрда важкаци
гулаг'ма мц'оли цив нестиан сардап'ши
оцнебобс дабрунебас т'бил сахлши шп'от'авс, боркавс лоцвис триалши
да нанобс шецдомазе гмерт'ис ц'инаше.

мет'евзе зг'ваши аквирдеба шав г'рублебс
уп'ет'к'авс гули навис шриалс ар усменс,
патара баде т'ит'к'мис савсе ак'вс мас мети арап'ери схва ар ак'вс
талг'еби даундоблад уп'ро дзлиер арц'евен навс.

амдени халхис дардит' гулгасиебулс
симг'ера мрчеба мат'т'вис монаниебулс,
ром боша гулши вер чавикари, ром важкацс вер шевуг'е тадзари
ром мет'евзесац чеми лоцвит' зг'ва вер дахвда ц'qнари.

амазе п'ик'рит' рчеба ерт'и имеди
гаивлис дро да qвела мивалт' чвен сахлши
мет'евзе, боша, ме да важкаци; мшромелиц, меомариц, брдзенкациц
да машин ик'неб шевдзло ванугешо раг'ацит'.

simghera mrcheba

kalakis bughshi ugulobis morevshi
aspalt'ze mkrtalad sherchenil tetr zolebshi
pat'ara bosha gogo ver shveloda tamashad ktseul khelis gashveras
q'ovel dghe mzestan ertad dgeba da ver ts'vdeba.

gisosebs mighma akhalgazrda vazhkatsi
gulaghma mts'oli tsiv nest'ian sardapshi
otsnebobs dabrunebas tbil sakhlshi shpotavs, borkavs lotsvis t'rialshi
da nanobs shetsdomaze gmertis ts'inashe.

metevze zghvashi akvirdeba shav ghrublebs
upetkavs guli navis shrials ar usmens,
pat'ara bade titkmis savse akvs mas met'i araperi skhva ar akvs
t'alghebi daundoblad upro dzlier arts'even navs.

amdeni khalkhis dardit gulgasiebuls
simghera mrcheba mattvis monaniebuls,
rom bosha gulshi ver chavikari, rom vazhkatss ver shevughe t'adzari
rom metevzesats chemi lotsvit zghva ver dakhvda ts'q'nari.

amaze pikrit rcheba erti imedi
gaivlis dro da q'vela mivalt chven sakhlshi
metevze, bosha, me da vazhkatsi; mshromelits, meomarits, brdzenkatsits
da mashin ikneb shevdzlo vanugesho raghatsit.

К сожалению, мы еще не успели перевести эту песню. Вы можете прислать нам перевод, мы обязательно его выложим.
Спасибо!

You have no rights to post comments

Другие песни Нино Катамадзе:

Другие исполнители