СУЛИКО

Народные песни

(სულიკო, Сулико, Suliko)

სულიკო

საყვარლის საფლავს ვეძებდი,
ვერ ვნახე!.. დაკარგულიყო!..
გულამოსკვნილი ვტიროდი:
«სადა ხარ, ჩემო სულიკო?!»

ეკალში ვარდი შევნიშნე,
ობლად რომ ამოსულიყო,
გულის ფანცქალით ვკითხავდი:
«შენ ხომ არა ხარ სულიკო?!»

ნიშნად თანხმობის კოკობი
შეირხა… თავი დახარა,
ცვარ-მარგალიტი ციური
დაბლა ცრემლებად დაჰყარა.

სულგანაბული ბულბული
ფოთლებში მიმალულიყო,
მივეხმატკბილე ჩიტუნას:
«შენ ხომ არა ხარ სულიკო?!»

შეიფრთქიალა მგოსანმა,
ყვავილს ნისკარტი შეახო,
ჩაიკვნეს-ჩაიჭიკჭიკა,
თითქოს სთქვა: «დიახ, დიახო!»

დაგვქათქათებდა ვარსკვლავი,
სხივები გადმოსულიყო,
მას შევეკითხე შეფრქვევით:
«შენ ხომ არა ხარ სულიყო?!»

დასტური მომცა ციმციმით,
სხივები გადმომაყარა
და იმ დროს ყურში ჩურჩულით
ნიავმაც ასე მახარა:

"ეგ არის, რასაც ეძებდი,
მორჩი და მოისვენეო!
დღე დაიღამე აწ ტკბილად
და ღამე გაითენეო!

«სამად შექმნილა ის ერთი:
ვარსკვლავად, ბულბულ, ვარდადო,
თქვენ ერთანეთი რადგანაც
ამ ქვეყნად შეგიყვარდათო».

მენიშნა!.. აღარ დავეძებ
საყვარლის კუბო-სამარეს,
აღარც შევჩვი ქვეყანას,
აღარ ვღვრი ცრემლებს მდუღარეს!

ბულბულს ყურს ვუგდებ, ვარდს ვყნოსავ,
ვარსკვლავს შევყურებ ლხენითა
და, რასაცა ვგრძნობ მე იმ დროს,
ვერ გამომითქვამს ენითა!

ისევ გამეხსნა სიცოცხლე,
დღემდე რომ მწარედ კრულ იყო,
ახლა კი ვიცი, სადაც ხარ:
სამგან გაქვს ბინა, სულიკო!

сулико

саqварлис сап'лавс ведзебди,
вер внахе!.. дакаргулиqо!..
гуламосквнили втироди:
«сада хар, чемо сулико?!»

екалши варди шевнишне,
облад ром амосулиqо,
гулис п'анцк'алит' вкит'хавди:
«шен хом ара хар сулико?!»

нишнад т'анхмобис кокоби
шеирха… т'ави дахара,
цвар-маргалити циури
дабла цремлебад дахqара.

сулганабули булбули
п'от'лебши мималулиqо,
мивехматкбиле читунас:
«шен хом ара хар сулико?!»

шеип'рт'к'иала мгосанма,
qвавилс нискарти шеахо,
чаиквнес-чаич'икч'ика,
т'ит'к'ос ст'к'ва: «диах, диахо!»

дагвк'ат'к'ат'ебда варсквлави,
схивеби гадмосулиqо,
мас шевекит'хе шеп'рк'вевит':
«шен хом ара хар сулиqо?!»

дастури момца цимцимит',
схивеби гадмомаqара
да им дрос qурши чурчулит'
ниавмац асе махара:

"ег арис, расац едзебди,
морчи да моисвенео!
дг'е даиг'аме ац' ткбилад
да г'аме гаит'енео!

«самад шек'мнила ис ерт'и:
варсквлавад, булбул, вардадо,
т'к'вен ерт'анет'и радганац
ам к'веqнад шегиqвардат'о».

менишна!.. аг'ар даведзеб
саqварлис кубо-самарес,
аг'арц шевчви к'веqанас,
аг'ар вг'ври цремлебс мдуг'арес!

булбулс qурс вугдеб, вардс вqносав,
варсквлавс шевqуреб лхенит'а
да, расаца вгрдзноб ме им дрос,
вер гамомит'к'вамс енит'а!

исев гамехсна сицоцхле,
дг'емде ром мц'аред крул иqо,
ахла ки вици, садац хар:
самган гак'вс бина, сулико!

suliko

saq'varlis saplavs vedzebdi,
ver vnakhe!.. dakarguliq'o!..
gulamoskvnili vt'irodi:
«sada khar, chemo suliko?!»

ekalshi vardi shevnishne,
oblad rom amosuliq'o,
gulis pantskalit vkitkhavdi:
«shen khom ara khar suliko?!»

nishnad tankhmobis kokobi
sheirkha… tavi dakhara,
tsvar-margalit'i tsiuri
dabla tsremlebad dahq'ara.

sulganabuli bulbuli
potlebshi mimaluliq'o,
mivekhmat'kbile chit'unas:
«shen khom ara khar suliko?!»

sheiprtkiala mgosanma,
q'vavils niskart'i sheakho,
chaikvnes-chaich'ikch'ika,
titkos stkva: «diakh, diakho!»

dagvkatkatebda varskvlavi,
skhivebi gadmosuliq'o,
mas shevekitkhe sheprkvevit:
«shen khom ara khar suliq'o?!»

dast'uri momtsa tsimtsimit,
skhivebi gadmomaq'ara
da im dros q'urshi churchulit
niavmats ase makhara:

"eg aris, rasats edzebdi,
morchi da moisveneo!
dghe daighame ats' t'kbilad
da ghame gaiteneo!

«samad shekmnila is erti:
varskvlavad, bulbul, vardado,
tkven ertaneti radganats
am kveq'nad shegiq'vardato».

menishna!.. aghar davedzeb
saq'varlis kubo-samares,
agharts shevchvi kveq'anas,
aghar vghvri tsremlebs mdughares!

bulbuls q'urs vugdeb, vards vq'nosav,
varskvlavs shevq'ureb lkhenita
da, rasatsa vgrdznob me im dros,
ver gamomitkvams enita!

isev gamekhsna sitsotskhle,
dghemde rom mts'ared krul iq'o,
akhla ki vitsi, sadats khar:
samgan gakvs bina, suliko!

Сулико

Любимой могилу искал.
Не вижу, исчезла.
Безутешно плакал:
Где ты, моя Сулико?

В терновнике розу увидел,
Что одиноко взошла..
Радостно спрашивал ее -
Не ты ли моя Сулико?

Словно бы соглашаясь,
Склонился бутон,
И росы жемчуг небесный
Вниз слезою упал

Затаив дыхание, соловей
Скрылся в листве.
Ласково я птичку спросил,
Не ты ли это, моя Сулико?

Встрепенулся певец,
Клювом прикоснулся к цветку
И защебетал,
Словно говоря: "Да, да-да"

Сияла звезда,
Лучи посылая.
Ее я спросил со страстью:
"Не ты ли это, моя Сулико?!"

В подтверждение замерцала,
Лучом ослепила,
В то же время на ухо шепотом
Ветер произнес:

"Это то, что ты искал
Хватит, успокойся!
Дни и ночи теперь сладки,
И ночь радостна!

В трех существует одно:
Звезда, соловей, роза.
Вы вместе, поскольку
В этом мире вы влюблены

Озарило! больше не ищу
Любимой могилу и гроб
Не брожу по миру,
Не лью горьких слез!

Соловей ласкает слух, роза дарит аромат
Звезды вижу свет
И что я чувствую в это время -
Не могу объяснить

Снова открылась жизнь,
До сих пор было горько мне
Сейчас же знаю, где ты:
В этих трех живешь ты, Сулико

ქართული
Кириллица
Latinic

G G
საყვარლის საფლავს ვეძებდი,
D G
ვერ ვნახე!.. დაკარგულიყო!..
C C D E
გულამოსკვნილი ვტიროდი:
Am D7 G G
«სადა ხარ, ჩემო სულიკო?!»

G G
ეკალში ვარდი შევნიშნე,
D G
ობლად რომ ამოსულიყო,
C C D E
გულის ფანცქალით ვკითხავდი:
Am D7 G G
«შენ ხომ არა ხარ სულიკო?!»

G G
ნიშნად თანხმობის კოკობი
D G
შეირხა… თავი დახარა,
C C D E
ცვარ-მარგალიტი ციური
Am D7 G G
დაბლა ცრემლებად დაჰყარა.


G G
სულგანაბული ბულბული
D G
ფოთლებში მიმალულიყო,
C C D E
მივეხმატკბილე ჩიტუნას:
Am D7 G G
«შენ ხომ არა ხარ სულიკო?!»


 


G G
саqварлис сап'лавс ведзебди,
D G
вер внахе!.. дакаргулиqо!..
C C D E
гуламосквнили втироди:
Am D7 G G
«сада хар, чемо сулико?!»

G G
екалши варди шевнишне,
D G
облад ром амосулиqо,
C C D E
гулис п'анцк'алит' вкит'хавди:
Am D7 G G
«шен хом ара хар сулико?!»

G G
нишнад т'анхмобис кокоби
D G
шеирха… т'ави дахара,
C C D E
цвар-маргалити циури
Am D7 G G
дабла цремлебад дахqара.


G G
сулганабули булбули
D G
п'от'лебши мималулиqо,
C C D E
мивехматкбиле читунас:
Am D7 G G
«шен хом ара хар сулико?!»


 


G G
saq'varlis saplavs vedzebdi,
D G
ver vnakhe!.. dakarguliq'o!..
C C D E
gulamoskvnili vt'irodi:
Am D7 G G
«sada khar, chemo suliko?!»

G G
ekalshi vardi shevnishne,
D G
oblad rom amosuliq'o,
C C D E
gulis pantskalit vkitkhavdi:
Am D7 G G
«shen khom ara khar suliko?!»

G G
nishnad tankhmobis kokobi
D G
sheirkha… tavi dakhara,
C C D E
tsvar-margalit'i tsiuri
Am D7 G G
dabla tsremlebad dahq'ara.


G G
sulganabuli bulbuli
D G
potlebshi mimaluliq'o,
C C D E
mivekhmat'kbile chit'unas:
Am D7 G G
«shen khom ara khar suliko?!»


 

სულიკო (Сулико́ ) — грузинская лирическая песня, написанная Варинкой Церетели на слова Акакия Церетели. Часто ошибочно обозначалась как народная.

Сулико — грузинское женское или мужское имя, происходящее от корня  სული (душа), может быть переведено на русский язык как "Душенька".

You have no rights to post comments

Комментарии  
#3 Таурика 04.02.2022 11:48
Гмадлобт. Диди гмадлобт!
#2 Мгзаври 11.03.2019 15:39
Цитирую Эвелина:
Спасибо! Отличный сайт. Нашла все, что искала. Прекрасный материал. Мадлоба!

გაიხარე! ))
#1 Эвелина 07.03.2019 23:04
Спасибо! Отличный сайт. Нашла все, что искала. Прекрасный материал. Мадлоба!

Другие песни Народные песни:

Другие исполнители