АПАРЕКА

Трио Мандили

(აპარეკა, Апарека, Apareka)

აპარეკა

"ზეცას შახენეო აპარეკავ,
მთვარე დათვისჯვრისკენ იტოლება,"
"ქალავ შავ თვალთ რაად მაპარებავ,
ანამც ჭერხოში რად მიყოლებავ?!"

"დღეს მე შენ სწორფერი ვიქნებიო,
ღამე გავიტანათ საუბარით."
"ქალავ, ნუ ამირი ფიქრებიო,
მამშორდ გაიგონე ნაუბარი!"

ზეცა უკეცია ვარსკვლავთ ფარდას,
მთვარეც გაწეულა დათვისჯვრისკენ,
"ვაჟავ, სად წახვედი, აღარ სჩანხარ,
ნეტავ, შენ სწორფერსამც დამიცდიდე."

ღამე უტეხია მათ საუბარს,
დილა გათენებულ ნამიანი,
რიჟრაჟს არყიანი ბოთლა უყვარს,
ბოთლა ნაჭრელიან-სასმლიანი.

სწორფერმ მიუტანა ბოთლით არაყ,
დილამ შუადღისკენ გაიწია,
კაცმა ყანწით სასმელ გადაცალა,
მერე ეშმაკურად ჩაიცინა.

ქალმა ლუკმა მისცა… თავ დახარა,
"კიდევ ერთი სთქვიო ხევსურისა…"
სასმელმ კაცის გონი გადაფარა,
(თანაც ის სწორფერი გვერდს უზის და…)

"რაებს ვაზრობ ღმერთმა მარისხას და" -
შერცხვა, გადაეკრა სახადის ფერ,
ნელა გადავიდა დათვისჯვარს და
ბილიკს გადაუყვა ხახმატისკენ.

апарека

"зецас шахенео апарекав,
мт'варе дат'висджврискен итолеба,"
"к'алав шав т'валт' раад мапаребав,
анамц ч'ерхоши рад миqолебав?!"

"дг'ес ме шен сц'орп'ери вик'небио,
г'аме гавитанат' саубарит'."
"к'алав, ну амири п'ик'ребио,
мамшорд гаигоне наубари!"

зеца укециа варсквлавт' п'ардас,
мт'варец гац'еула дат'висджврискен,
"важав, сад ц'ахведи, аг'ар счанхар,
нетав, шен сц'орп'ерсамц дамицдиде."

г'аме утехиа мат' саубарс,
дила гат'енебул намиани,
рижражс арqиани бот'ла уqварс,
бот'ла нач'релиан-сасмлиани.

сц'орп'ерм миутана бот'лит' араq,
дилам шуадг'искен гаиц'иа,
кацма qанц'ит' сасмел гадацала,
мере ешмакурад чаицина.

к'алма лукма мисца… т'ав дахара,
"кидев ерт'и ст'к'вио хевсуриса…"
сасмелм кацис гони гадап'ара,
(т'анац ис сц'орп'ери гвердс узис да…)

"раебс вазроб г'мерт'ма марисхас да" -
шерцхва, гадаекра сахадис п'ер,
нела гадавида дат'висджварс да
биликс гадауqва хахматискен.

apareka

"zetsas shakheneo aparekav,
mtvare datvisjvrisken it'oleba,"
"kalav shav tvalt raad maparebav,
anamts ch'erkhoshi rad miq'olebav?!"

"dghes me shen sts'orperi viknebio,
ghame gavit'anat saubarit."
"kalav, nu amiri pikrebio,
mamshord gaigone naubari!"

zetsa uketsia varskvlavt pardas,
mtvarets gats'eula datvisjvrisken,
"vazhav, sad ts'akhvedi, aghar schankhar,
net'av, shen sts'orpersamts damitsdide."

ghame ut'ekhia mat saubars,
dila gatenebul namiani,
rizhrazhs arq'iani botla uq'vars,
botla nach'relian-sasmliani.

sts'orperm miut'ana botlit araq',
dilam shuadghisken gaits'ia,
katsma q'ants'it sasmel gadatsala,
mere eshmakurad chaitsina.

kalma lukma mistsa… tav dakhara,
"kidev erti stkvio khevsurisa…"
sasmelm katsis goni gadapara,
(tanats is sts'orperi gverds uzis da…)

"raebs vazrob ghmertma mariskhas da" -
shertskhva, gadaekra sakhadis per,
nela gadavida datvisjvars da
biliks gadauq'va khakhmat'isken.

Апарека

- Взгляни на небо, Апарека, 
Луна сравнялась  с Датвисджвари*..
- Черноокая дева, что ты задумала?
Что следишь ты за мной безотрывно?

- Сегодня стану твоей "равноцветной"**,
Вместе ночь проведем в беседах...
- Дева! Мысли мои не путай!
Оставь меня, услышь мои речи!..

Небо в звездный покров оделось.
Луна забежала за Датвисджвари*.
- Парень, куда ты ушел? Тебя не вижу!
Хоть бы "равноцветную" свою ты дождался.

Ночь прошла в разговорах.
Утро наступило, росой умытое.
Любит рассвет бутылку араки***,
Бутылку, полную доброго напитка.

Равноцветная принесла бутылку водки
Утро приблизилось к полдню. 
Парень выпил рог напитка, 
А затем лукаво ей улыбнулся.

Закусить поднесла ему дева,
Склонила голову, тихо шепчет:
"Расскажи мне еще о хевсурах"..
От напитка у парня мысли поплыли.
И "равноцветная" прижалась к боку..

"Что за мысли! Бог накажет меня!"
И сконфуженный, побледневший вышел.
Потихоньку пересёк Датвисджвари*,
И ушёл по тропе к Хахмати****

*Датвисджвари (Медвежий Крест) - перевал в Хевсурети.

** Равноцветная (სწორფერი) – В песне рассказывается о старинном хевсурском обычае «сцорпероба», что в дословном переводе означает «ровные по цвету». Молодой мужчина может в своей деревне выбрать себе девушку «ровней», только с ее личного согласия. Это означает, что у них могут быть романтические отношения, он может ей дарить подарки, а она, например, вязать для него одежду и прочее. Они могут и физически касаться друг друга если желают, в том числе и целоваться, и спать вместе, но только в одежде. Мужчина не смеет иметь с ней сексуального контакта, и она тоже не вправе этого допускать. Их ноги и животы в то время, когда они спят вместе, не должны соприкасаться, иногда между собой кладут меч, как символ целомудренной границы. Как правило у этих пар платонические отношения и вечера и ночи они проводят в беседе о радости жизни. А под утро засыпают или спиной друг к другу, или мужчина на спине, а женщина на грудь кладет ему голову. Когда наступает утро есть правило, что женщина подает своему «ровне» рог водки (в горной Грузии нет виноградников и там нет культуры вина как в долинной грузии) и еду. Он выпивает благодарит и уходит по делам. Ровни не могут женится и создать семью, они должны оставить между собой чистые, романтические отношения.

*** Араки (არაყი) – водка.

**** Хахмати - селение в Хевсурети.

You have no rights to post comments

Комментарии  
#1 Ante 13.05.2021 19:28
Очень странные дела

Другие песни Трио Мандили:

Другие исполнители