Т'БИЛИСО

Нани Брегвадзе

(თბილისო, Тбилисо, Tbiliso)

თბილისო

ნეტავ სად არის კიდევ ცა,
უძიროდ ლურჯი, ხალასი,
სწორედ ისეთი, როგორც შენია.
ნაიარევი წარსული,
ნანგრევი ნარიყალასი,
ჭაღარასავით შემოგრჩენია.

თბილისო - მზის და ვარდების მხარეო,
უშენოდ - სიცოცხლეც არ მინდა,
სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი,
სად არის ჭაღარა მთაწმინდა.

ჩაივლი მტკვართან ხეივანს
და გაზაფხულის მაყრები
მეგებებიან მწვანე ჭადრები.
აქ არ იმღერო, ძნელია,
აქ ხომ ვერხვებიც მღერიან
და ცაც ფირუზზე ლურჯი ფერია.

თბილისო - მზის და ვარდების მხარეო,
უშენოდ - სიცოცხლეც არ მინდა,
სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი,
სად არის ჭაღარა მთაწმინდა

т'билисо

нетав сад арис кидев ца,
удзирод лурджи, халаси,
сц'оред исет'и, рогорц шениа.
наиареви ц'арсули,
нангреви нариqаласи,
ч'аг'арасавит' шемогрчениа.

т'билисо - мзис да вардебис мхарео,
ушенод - сицоцхлец ар минда,
сад арис схваган ахали варази,
сад арис ч'аг'ара мт'ац'минда.

чаивли мткварт'ан хеиванс
да газап'хулис маqреби
мегебебиан мц'ване ч'адреби.
ак' ар имг'еро, дзнелиа,
ак' хом верхвебиц мг'ериан
да цац п'ируззе лурджи п'ериа.

т'билисо - мзис да вардебис мхарео,
ушенод - сицоцхлец ар минда,
сад арис схваган ахали варази,
сад арис ч'аг'ара мт'ац'минда

tbiliso

net'av sad aris kidev tsa,
udzirod lurji, khalasi,
sts'ored iseti, rogorts shenia.
naiarevi ts'arsuli,
nangrevi nariq'alasi,
ch'agharasavit shemogrchenia.

tbiliso - mzis da vardebis mkhareo,
ushenod - sitsotskhlets ar minda,
sad aris skhvagan akhali varazi,
sad aris ch'aghara mtats'minda.

chaivli mt'kvartan kheivans
da gazapkhulis maq'rebi
megebebian mts'vane ch'adrebi.
ak ar imghero, dznelia,
ak khom verkhvebits mgherian
da tsats piruzze lurji peria.

tbiliso - mzis da vardebis mkhareo,
ushenod - sitsotskhlets ar minda,
sad aris skhvagan akhali varazi,
sad aris ch'aghara mtats'minda

Тбилисо

Дословный перевод:

Где еще такое небо?
Безгранично голубое, чистое..
Точно такое, как твое..
Шрамы старины,
Руины Нарикалы
Сединой венчают тебя.

Тбилиси - край солнца и роз
Без тебя и жить не хочу
Где еще есть новая Варази?
Где есть седина - Мтацминда?

Аллейкой вдоль Куры иду
И весенние вестники -
Меня встречают зеленые платаны
Здесь не петь невозможно
Здесь поют и тополя
И небо цвета голубой бирюзы..

Тбилиси - край солнца и роз
Без тебя и жить не хочу
Где еще есть новая Варази?
Где есть седина - Мтацминда?Поэтический перевод
Михаила Квалиашвили:

Такой лазурный небосвод
Сияет только над тобой,
Тбилиси, мой любимый и родной!
 
И Нарикала здесь стоит,
Как память прошлых тяжких бед,
Твою главу венчая сединой.
 
Расцветай под солнцем, Грузия моя,
Ты судьбу свою вновь обрела.
Не найти в других краях твоих красот,
Без тебя и жизнь мне не мила!
 
Идёшь аллеей вдоль Куры,
И над тобой платанов сень
Своей прохладой в знойный день манит.
И песня рвётся из груди,
И даже листья все поют
Седой Куре, одетой здесь в гранит.


 

ქართული
Кириллица
Latinic
Am		   Dm Am			Dm
ნეტავ სად არის კიდევ ცა, უძირო, ლურჯი, ხალასი.
Am			F		Am-E7
სწორედ ისეთი, როგორც შენია.
Am		Dm		Am		Dm
ნაიარევი წარსულის, ნანგრევი ნარიყალასი
G7				C-E7
ჭაღარასავით შემოგრევია.
			
A7	Dm
თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო.
G7  C-C7
უშენოდ, სიცოცხლეც არ მინდა.
Dm		Am
სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი,
H7 E7			Am
სად არის ჭაღარა მთაწმინდა


ჩაივლი მტკვართან ხეივანს და გაზაფხულის მაყრები
გეგებებიან მწვანე ჭადრებით.
აქ არ იმღერო ძნელია, აქ ხომ ფოთლებიც მღერიან
და ცას ფირუზზე ლურჯი ფერი აქვს

მეორდება.
Am		   Dm Am			Dm
нетав сад арис кидев ца, удзиро, лурджи, халаси.
Am			F		Am-E7
сц'оред исет'и, рогорц шениа.
Am		Dm		Am		Dm
наиареви ц'арсулис, нангреви нариqаласи
G7				C-E7
ч'аг'арасавит' шемогревиа.
			
A7	Dm
т'билисо, мзис да вардебис мхарео.
G7  C-C7
ушенод, сицоцхлец ар минда.
Dm		Am
сад арис схваган ахали варази,
H7 E7			Am
сад арис ч'аг'ара мт'ац'минда


чаивли мткварт'ан хеиванс да газап'хулис маqреби
гегебебиан мц'ване ч'адребит'.
ак' ар имг'еро дзнелиа, ак' хом п'от'лебиц мг'ериан
да цас п'ируззе лурджи п'ери ак'вс

меордеба.
Am		   Dm Am			Dm
net'av sad aris kidev tsa, udziro, lurji, khalasi.
Am			F		Am-E7
sts'ored iseti, rogorts shenia.
Am		Dm		Am		Dm
naiarevi ts'arsulis, nangrevi nariq'alasi
G7				C-E7
ch'agharasavit shemogrevia.
			
A7	Dm
tbiliso, mzis da vardebis mkhareo.
G7  C-C7
ushenod, sitsotskhlets ar minda.
Dm		Am
sad aris skhvagan akhali varazi,
H7 E7			Am
sad aris ch'aghara mtats'minda


chaivli mt'kvartan kheivans da gazapkhulis maq'rebi
gegebebian mts'vane ch'adrebit.
ak ar imghero dznelia, ak khom potlebits mgherian
da tsas piruzze lurji peri akvs

meordeba.

You have no rights to post comments

Комментарии  
#5 Ольга 05.08.2022 11:38
Спасибо за такой замечательный
Сайт, продуманный, удобный в использовании. Сколько труда и времени в него вложено.დილი მადლობა
#4 Александр 06.07.2022 13:54
Да, комментаторы ярко продемонстрировали морду "рюсського мира", который оборзевшие нынче визгливые поцреоты желают навязать всему остальному миру! Ан, шиш вам, недоумки питерских подворотен!
#3 Арина 31.10.2021 20:28
Бесподобно
#2 Назаров Павел Евгень 20.09.2021 07:38
Плачу уже полчаса. И во сне мне Тбилисо снилось.
#1 Татьяна 13.01.2020 20:40
Спасибо! :-) :-)

Другие песни Нани Брегвадзе:

Другие исполнители