САД ГЕДЗЕБА

Дато Худжадзе

(სად გეძება, Где тебя искать, Where can I search you)

სად გეძება

შენზე ფიქრებს ბედავს გული თავხედი
სად გეძებო, ვაი, რა შორს წახვედი,
რა იქნება შენს მახლობლად მეც ვიყო?
შენს ეზოში გადარგული ხე ვიყო
რა იქნება შენს მახლობლად მეც ვიყო?
შენს ეზოში გადარგული ხე ვიყო

წინ თუ შენი სახე გადამეღობა
მზე რად მინდა შენი ჩრდილიც მეყოფა,
რა იქნება შენს მახლობლად მეც ვიყო?
შენს ეზოში გადარგული ხე ვიყო
რა იქნება შენს მახლობლად მეც ვიყო?
შენს ეზოში გადარგული ხე ვიყო

მარტოობამ იცი როგორ მაწვალა?
მე ხომ ნატვრა შენმა ხილვამ მასწავლა,
ამას ვნატრობ შენს მახლობლად მეც ვიყო,
შენს ეზოში გადარგული ხე ვიყო
ამას ვნატრობ შენს მახლობლად მეც ვიყო,
შენს ეზოში გადარგული ხე ვიყო

სხვა რა გთხოვო უგვირგვინო დედოფალს
მე ხომ შენი მეზობლობაც მეყოფა,
რა იქნება შენს მახლობლად მეც ვიყო?
შენს ეზოში გადარგული ხე ვიყო.
რა იქნება შენს მახლობლად მეც ვიყო?
შენს ეზოში გადარგული ხე ვიყო.

сад гедзеба

шензе п'ик'ребс бедавс гули т'авхеди
сад гедзебо, ваи, ра шорс ц'ахведи,
ра ик'неба шенс махлоблад мец виqо?
шенс езоши гадаргули хе виqо
ра ик'неба шенс махлоблад мец виqо?
шенс езоши гадаргули хе виqо

ц'ин т'у шени сахе гадамег'оба
мзе рад минда шени чрдилиц меqоп'а,
ра ик'неба шенс махлоблад мец виqо?
шенс езоши гадаргули хе виqо
ра ик'неба шенс махлоблад мец виqо?
шенс езоши гадаргули хе виqо

мартообам ици рогор мац'вала?
ме хом натвра шенма хилвам масц'авла,
амас внатроб шенс махлоблад мец виqо,
шенс езоши гадаргули хе виqо
амас внатроб шенс махлоблад мец виqо,
шенс езоши гадаргули хе виqо

схва ра гт'хово угвиргвино дедоп'алс
ме хом шени мезоблобац меqоп'а,
ра ик'неба шенс махлоблад мец виqо?
шенс езоши гадаргули хе виqо.
ра ик'неба шенс махлоблад мец виqо?
шенс езоши гадаргули хе виqо.

sad gedzeba

shenze pikrebs bedavs guli tavkhedi
sad gedzebo, vai, ra shors ts'akhvedi,
ra ikneba shens makhloblad mets viq'o?
shens ezoshi gadarguli khe viq'o
ra ikneba shens makhloblad mets viq'o?
shens ezoshi gadarguli khe viq'o

ts'in tu sheni sakhe gadameghoba
mze rad minda sheni chrdilits meq'opa,
ra ikneba shens makhloblad mets viq'o?
shens ezoshi gadarguli khe viq'o
ra ikneba shens makhloblad mets viq'o?
shens ezoshi gadarguli khe viq'o

mart'oobam itsi rogor mats'vala?
me khom nat'vra shenma khilvam masts'avla,
amas vnat'rob shens makhloblad mets viq'o,
shens ezoshi gadarguli khe viq'o
amas vnat'rob shens makhloblad mets viq'o,
shens ezoshi gadarguli khe viq'o

skhva ra gtkhovo ugvirgvino dedopals
me khom sheni mezoblobats meq'opa,
ra ikneba shens makhloblad mets viq'o?
shens ezoshi gadarguli khe viq'o.
ra ikneba shens makhloblad mets viq'o?
shens ezoshi gadarguli khe viq'o.

Где тебя искать

Мысли о тебе позволяет дерзкое сердце
Где тебя искать, ох как далеко ты ушла
Как бы возле тебя быть и мне?
Пересаженным в твой двор деревом стать..
Как бы возле тебя быть и мне?
Пересаженным в твой двор деревом стать..

Иль лицо твоё отвернулось от меня?
Зачем мне солнце, и твоего взгляда достаточно мне
Как бы возле тебя быть и мне?
Пересаженным в твой двор деревом стать..
Как бы возле тебя быть и мне?
Пересаженным в твой двор деревом стать..

Одиночество, знаешь как я утомило меня?
Встреча с тобой научила меня тоске
Это я мечтаю о том, как возле тебя быть мне?
Пересаженным в твой двор деревом стать..
Это я мечтаю о том, как возле тебя быть мне?
Пересаженным в твой двор деревом стать..

Что ещё просить некоронованную королеву?
Мне ведь и твоего соседства достаточно
Как бы возле тебя быть и мне?
Пересаженным в твой двор деревом стать..
Как бы возле тебя быть и мне?
Пересаженным в твой двор деревом стать..

Добавить комментарий

Комментарии   
#30 Shad 16.02.2022 18:05
Your blog has certainly offered me with only the details that
I actually needed. I actually have been undertaking exploration about
this kind of subject matter for a little bit, and it has taken a very long while to find a website that
provides all of the information that I require. I take a look
toward studying even more sites written by you later on, and will start
looking here first when I currently have a investigative report.


Also visit my web blog; https://njmassage.info/mom-edu/inverted-nipples-and-breastfeeding: https://njmassage.info/mom-edu/inverted-nipples-and-breastfeeding/
Цитировать
#29 Danelle 16.02.2022 16:52
I actually love your featuring this information for folks seeking to know more on topics similar to this.
Your weblog was well written and very well researched, that
is certainly greatly treasured. I am constantly seeking for new
weblogs to follow and browse frequently.

Also visit my homepage :: Mom-EDU by Mountainside On-Site
Massage Therapy: http://jtayl.me/inhomepostnatalmassage746392
Цитировать
#28 Shanice 16.02.2022 02:41
Everyday people now a days should discover very
much more about these types of subjects, though there
seems to in no way be the right amount of time.
Right after time for loved ones, and of course working, what precious time is remaining to expend to understanding the concepts of all these critical teachings?
Being an individual applying postnatal
massage: http://hellothai.com/wwwlink/wwwredirect.asp?hp_id=1499&URL=http://kamazgaz.com/post-natal-massage-at-home-helps-to-make-the-new-moms-days-less-difficult/ therapy, on top of producing online sites and working with several nodes, precious time is positively a thing
that I usually tend not to have sufficient quantiities
of. With any luck, I will be capable of finding the energy necessary to go through this powerful subject matter
more exhaustively. Many thanks for sharing this particular important
aid.
Цитировать
#27 Francine 07.02.2022 14:55
While I am reading the internet, oftentimes I like to read writings i discover.
Often, I'm able to locate new information, or perhaps a different method of reflecting on problems that I hadn't perceived before.
At these times, I'm almost always grateful.
Considering the fact that I haven't got opportunities to search online much,
as a consequence of my job as an at home house call massage therapist: https://wretchednessdemystified.wordpress.com/tag/in-home-massage/ therapist, I try to take full advantage of my experiences
online.
Цитировать
#26 Nina 07.02.2022 10:20
I'm just extremely happy to have noticed this short article.
I realise that there are certainly an inadequate number of conversations about this subject matter, even while it unquestionably applies to a big segment within the people.
I am intending to bring further contributions on this site down the road, in the midst of a chaotic life as a
chair massage for parties at home NYC: http://www.pcmagtest.us/phptest.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Flombard-top.ru%2Fuser%2Fprofile%2F94543%3Emassage+for+events%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fcontato.vip%2Fgrazyna65h29+%2F%3E party coordinator
Цитировать
#25 Kari 07.02.2022 06:07
I'm just so delighted to have discovered this blog post.
I see that there are an inadequate number of conversations concerning this concern, even while it definitely has an effect
on an appreciable portion within the people. I'm trying to make more
contributions at this site as time goes on, in the process of find A
mobile massage therapist near me: http://atlasroleplay.com/forum/profile/JerryMacdo busy life as a chair massage event coordinator
Цитировать
#24 Trisha 06.02.2022 10:25
My everyday life as being a rather busy event Chair
Massages: http://www.incrediblemedya.com/forum/index.php?action=profile;u=558049 massage planner does not leave a lot spare time for contributing my own views
on information articles, in most cases. But, having already stopped in today,
I was trying to make sure I began on the best possible
footing, and get started with a comment. It is gladdening to
me that there exists an online entry in relation to this crucial area of interest, because it's not
tackled nearly sufficiently in real life.


I really appreciate your featuring these details for individuals trying to get more info about topics like this.
Your blog page was well crafted and very well investigated, and that is
substantially appreciated. I am always seeking different websites to think
about and read regularly.
Цитировать
#23 Felicitas 06.02.2022 09:51
I am very pleased to have located this piece of writing.
I find that there are certainly an inadequate number of
conversations about this matter, despite the fact it definitely influences a substantial segment within the population.
I'm just trying to make even more additions on this
page going forward, in the process of my present chaotic
existence as a Mountainside
On-Site Massage Therapy: http://krism.ruwww.personal-defi.org/xampp/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fthemalachiteforest.com%2Fcommunity%2Fprofile%2Fminnamcgeorge75%2F%3Eevent+massage%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Frevelawhats.app%2Fseymourterry+%2F%3E party planner
Цитировать
#22 Leo 06.02.2022 09:47
My existence being a bustling chair massage: http:///xampp/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Feheraj.com%2Fauthor%2Fmilliemacti%2F%3Emassage+for+parties%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Ffindaload.co.uk%2Findex.php%2Fprofile%2Fstepanie350726%2F+%2F%3E
event coordinator doesn't necessarily leave a whole lot of time over for sharing my own thoughts on posts, in most cases.
But, having already stopped by right now, I just wanted to ensure that
I started off on the right footing, and start off with
a comment. It really is gladdening if you ask
me that there is an online article about this relevant topic, as it's not talked about nearly sufficiently in our culture.
Цитировать
#21 Travis 06.02.2022 09:04
When I'm skimming the internet, usually I like to read writings i unearth.
Usually, I'll discover innovative knowledge, or
simply a different style of investigating points that I had not thought
about earlier. When this occurs, I'm consistently appreciative.
On the grounds that I don't have the chance to use the internet so much, attributable to my job as an in-home massage therapist,
I try to make use of my experiences on the web.


my site ... u2n.Ac-Dijon.fr: http://u2n.ac-dijon.fr/spip.php?page=recherche&page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fnjmassage.info%2F
Цитировать

Другие песни Дато Худжадзе:

Другие исполнители