САТРП'ИАЛО

Иамбико

(სატრფიალო, Любовная песня, Love song)

სატრფიალო

- გოგოვ შენი სიყვარული სადაც წავალ დამდევს ტანა
ჩემი გულის მოსაკლავად ვინ გაგზარდა ამისთანა
ან თანხმობა მითხარი და ან მათხოვე მჩრელი დანა!

- ბიჭოვ თავი დამანებე შეისმინე თხოვნა ქალის
გათხოვებას არ ვაფირებ, ერთხელ უკვე ხომ გითხარი
თუ სიცოცხლე აღარ გინდა აგერ ქვა, და აგერ მტკვარი!

ვერ წაუხვალ ვერსად ვერსად
გულო, ჩადექ საგულესა
გულო, ჩადექ საგულესა

- ერთხელ მაინც გამიღიმე გახსენ შენი ლალის ბაგე
ან დამლოცე, ან დამთხევლე, ან დამცვი და ან დამდაგე
ერთხელ მაინც დამანახე, ღიმილი და შენი სახე!

- რასაც ვფიქრობ გეტყვი ბიჭო, ოღონდ გული ნუ დაგწყდება,
გაგიღიმებ მაგრამ ვიცი, ამას მერე რაც მოყვება
შენ ისეთი ოხერი ხარ, მერე კოცნას მოგინდება!

ვერ წაუხვალ ვერსად ვერსად
გულო, ჩადექ საგულესა
გულო, ჩადექ საგულესა

- ქალი ხარ თუ ანგელოზი, ჩამოსული მაღლა ციდან
ქუჩაში, რომ გამოდიხარ, მე იმ ქუჩად ვიქცე მინდა,
შენისთანა შვილის მშობელს, როგორ სძინავს ღამე მშვიდად!

- საიდან და როგორა ხარ ასე ენა თაფლიანი
შენზე ქალის სიყვარული, ალალი და მადლიანი,
მაგრამ რა ვქნა რომ არა ვარ, დამყოლი და ხათრიანი!

ვერ წაუხვალ ვერსად ვერსად
გულო, ჩადექ საგულესა
გულო, ჩადექ საგულესა

сатрп'иало

- гогов шени сиqварули садац ц'авал дамдевс тана
чеми гулис мосаклавад вин гагзарда амист'ана
ан т'анхмоба мит'хари да ан мат'хове мчрели дана!

- бич'ов т'ави даманебе шеисмине т'ховна к'алис
гат'ховебас ар вап'иреб, ерт'хел укве хом гит'хари
т'у сицоцхле аг'ар гинда агер к'ва, да агер мтквари!

вер ц'аухвал версад версад
гуло, чадек' сагулеса
гуло, чадек' сагулеса

- ерт'хел маинц гамиг'име гахсен шени лалис баге
ан дамлоце, ан дамт'хевле, ан дамцви да ан дамдаге
ерт'хел маинц даманахе, г'имили да шени сахе!

- расац вп'ик'роб гетqви бич'о, ог'онд гули ну дагц'qдеба,
гагиг'имеб маграм вици, амас мере рац моqвеба
шен исет'и охери хар, мере коцнас могиндеба!

вер ц'аухвал версад версад
гуло, чадек' сагулеса
гуло, чадек' сагулеса

- к'али хар т'у ангелози, чамосули маг'ла цидан
к'учаши, ром гамодихар, ме им к'учад вик'це минда,
шенист'ана швилис мшобелс, рогор сдзинавс г'аме мшвидад!

- саидан да рогора хар асе ена т'ап'лиани
шензе к'алис сиqварули, алали да мадлиани,
маграм ра вк'на ром ара вар, дамqоли да хат'риани!

вер ц'аухвал версад версад
гуло, чадек' сагулеса
гуло, чадек' сагулеса

sat'rpialo

- gogov sheni siq'varuli sadats ts'aval damdevs t'ana
chemi gulis mosaklavad vin gagzarda amistana
an tankhmoba mitkhari da an matkhove mchreli dana!

- bich'ov tavi damanebe sheismine tkhovna kalis
gatkhovebas ar vapireb, ertkhel ukve khom gitkhari
tu sitsotskhle aghar ginda ager kva, da ager mt'kvari!

ver ts'aukhval versad versad
gulo, chadek sagulesa
gulo, chadek sagulesa

- ertkhel maints gamighime gakhsen sheni lalis bage
an damlotse, an damtkhevle, an damtsvi da an damdage
ertkhel maints damanakhe, ghimili da sheni sakhe!

- rasats vpikrob get'q'vi bich'o, oghond guli nu dagts'q'deba,
gagighimeb magram vitsi, amas mere rats moq'veba
shen iseti okheri khar, mere kotsnas mogindeba!

ver ts'aukhval versad versad
gulo, chadek sagulesa
gulo, chadek sagulesa

- kali khar tu angelozi, chamosuli maghla tsidan
kuchashi, rom gamodikhar, me im kuchad viktse minda,
shenistana shvilis mshobels, rogor sdzinavs ghame mshvidad!

- saidan da rogora khar ase ena tapliani
shenze kalis siq'varuli, alali da madliani,
magram ra vkna rom ara var, damq'oli da khatriani!

ver ts'aukhval versad versad
gulo, chadek sagulesa
gulo, chadek sagulesa

Любовная песня

- Девочка, твоя любовь со мной, куда бы ни пошел я!
Кто вырастил тебя такую на гибель моего сердца? 
Скажи мне "Да"или одолжи острый нож!

- Парень, отстань от меня! Услышь же просьбу женщины,
Я не собираюсь выходить замуж, уже говорила тебе!
Если жизнь тебе не мила - вот камень, вот Кура!

Никуда не денешься, никуда..
Сердце, успокойся!
Сердце, успокойся!

- Улыбнись же мне еще один раз, разомкни свои рубиновые уста!
Благослови, прокляни, или сожги меня
Но все же еще один раз покажи мне свое лицо и улыбку.

- Вот, что я тебе скажу, парень, только не принимай близко к сердцу
Улыбку, знаю, что последует за этим,
Ты такой подлец, что захочешь потом и поцелуй.

Никуда не денешься, никуда..
Сердце, успокойся!
Сердце, успокойся!

- Ты женщина или ангел? На улицу спустилась с высоты небес
И где проходишь ты, той улицей я хочу стать...
Отцом такого как ты ребенка, который ночью спит спокойно.

- Откуда ты взялся, и откуда такие медовые речи?
О женской любви к тебе, безгрешной и непорочной..
Но что я могу поделать, если я не покладистая и не кроткая..

Никуда не денешься, никуда..
Сердце, успокойся!
Сердце, успокойся!

You have no rights to post comments

Другие песни Иамбико:

Другие исполнители