ОЦНЕБА

Группа Мети

(ოცნება, Мечта, Dream)

ოცნება

მინდა გაჩუქო ვარდები,
ვიცი რომ შეგიყვარდები,
მინდა გაგათბო, მერე გაგაქრო
სიყვარული და ფიქრი გასწავლო.

გაჩუქებ ყვავილებს წვიმაში გაზრდილს,
ჩაგკიდებ ხელს გადავდგამ მთებს
ხელს რომ გაგიშვებ უკან დავიხევ,
სადმე დავჯდები ფიქრით დავთვრები.

მოვა დრო და ჩემი გახდები,
მოვა დრო და შეგიყვარდები.

თენდება დილა და გული მტკივა,
მარტო ვარ ისევ ფიქრებით სისქე
მე შენ დაგარქმევ წვიმას
ჩემს გულში გაზრდილ იაზე.

პირობას გაძლევ შენთან ვიქნები
და შეგიყვარებ მე შენ გპირდები
და შევიცვლები მე შენ გპირდები.

ოცნება მას სულ თან დასდევდა
სიყვარულის ფერები მას არ ასვენებდა
მისი ფიქრები სადღაც შორს წასული
ჰორიზონტს გასული და გადაკარგული მას არ ასვენებდა
მისი სიტყვები აკორდზე დასმული
ჰორიზონტს გასული და გადაკარგული მას არ ასვენებდა.

.. მოვიდა დრო გააგდო შორს გადაუღებლად რატომ არ თოვს
ცას რომ მოწყდება წვეთები ვის დაეცემა ვერ ვხვდები
.. და პატარა ზღაპარი არ მთავრდებოდა
მან კარგად იცოდა რაც მოხდებოდა.

.. მზე დამაქვს ხურჯინით და დილიდან დილამდე
ღამიდან ღამამდე და კარგო
.. მზე დამაქვს ხურჯინით და დილიდან დილამდე
ღამიდან ღამამდე და კარგო
.. მზე დამაქვს ხურჯინით და დილიდან დილამდე
ღამიდან ღამამდე და კარგო
.. მზე დამაქვს ხურჯინით და დილიდან დილამდე
ღამიდან ღამამდე და კარგო

.. ოცნება მას სულ თან დასდევდა
სიყვარულის ფერები მას არ ასვენებდა
მისი ფიქრები სადღაც შორს წასული
ჰორიზონტს გასული და შორს გადაკარგული მას არ ასვენებდა.

.. მოვიდა დრო გააგდო შორს გადაუღებლად რატომ არ თოვს
ცას რომ მოწყდება წვეთები ვის დაეცემა ვერ ვხვდები
.. და პატარა ზღაპარი არ მთავრდებოდა
მან კარგად იცოდა რაც მოხდებოდა.

оцнеба

минда гачук'о вардеби,
вици ром шегиqвардеби,
минда гагат'бо, мере гагак'ро
сиqварули да п'ик'ри гасц'авло.

гачук'еб qвавилебс ц'вимаши газрдилс,
чагкидеб хелс гадавдгам мт'ебс
хелс ром гагишвеб укан давихев,
садме давдждеби п'ик'рит' давт'вреби.

мова дро да чеми гахдеби,
мова дро да шегиqвардеби.

т'ендеба дила да гули мткива,
марто вар исев п'ик'ребит' сиск'е
ме шен дагарк'мев ц'вимас
чемс гулши газрдил иазе.

пиробас гадзлев шент'ан вик'неби
да шегиqвареб ме шен гпирдеби
да шевицвлеби ме шен гпирдеби.

оцнеба мас сул т'ан дасдевда
сиqварулис п'ереби мас ар асвенебда
миси п'ик'реби садг'ац шорс ц'асули
хоризонтс гасули да гадакаргули мас ар асвенебда
миси ситqвеби акордзе дасмули
хоризонтс гасули да гадакаргули мас ар асвенебда.

.. мовида дро гаагдо шорс гадауг'еблад ратом ар т'овс
цас ром моц'qдеба ц'вет'еби вис даецема вер вхвдеби
.. да патара зг'апари ар мт'аврдебода
ман каргад ицода рац мохдебода.

.. мзе дамак'вс хурджинит' да дилидан диламде
г'амидан г'амамде да карго
.. мзе дамак'вс хурджинит' да дилидан диламде
г'амидан г'амамде да карго
.. мзе дамак'вс хурджинит' да дилидан диламде
г'амидан г'амамде да карго
.. мзе дамак'вс хурджинит' да дилидан диламде
г'амидан г'амамде да карго

.. оцнеба мас сул т'ан дасдевда
сиqварулис п'ереби мас ар асвенебда
миси п'ик'реби садг'ац шорс ц'асули
хоризонтс гасули да шорс гадакаргули мас ар асвенебда.

.. мовида дро гаагдо шорс гадауг'еблад ратом ар т'овс
цас ром моц'qдеба ц'вет'еби вис даецема вер вхвдеби
.. да патара зг'апари ар мт'аврдебода
ман каргад ицода рац мохдебода.

otsneba

minda gachuko vardebi,
vitsi rom shegiq'vardebi,
minda gagatbo, mere gagakro
siq'varuli da pikri gasts'avlo.

gachukeb q'vavilebs ts'vimashi gazrdils,
chagkideb khels gadavdgam mtebs
khels rom gagishveb ukan davikhev,
sadme davjdebi pikrit davtvrebi.

mova dro da chemi gakhdebi,
mova dro da shegiq'vardebi.

tendeba dila da guli mt'kiva,
mart'o var isev pikrebit siske
me shen dagarkmev ts'vimas
chems gulshi gazrdil iaze.

pirobas gadzlev shentan viknebi
da shegiq'vareb me shen gpirdebi
da shevitsvlebi me shen gpirdebi.

otsneba mas sul tan dasdevda
siq'varulis perebi mas ar asvenebda
misi pikrebi sadghats shors ts'asuli
horizont's gasuli da gadakarguli mas ar asvenebda
misi sit'q'vebi akordze dasmuli
horizont's gasuli da gadakarguli mas ar asvenebda.

.. movida dro gaagdo shors gadaugheblad rat'om ar tovs
tsas rom mots'q'deba ts'vetebi vis daetsema ver vkhvdebi
.. da pat'ara zghapari ar mtavrdeboda
man kargad itsoda rats mokhdeboda.

.. mze damakvs khurjinit da dilidan dilamde
ghamidan ghamamde da kargo
.. mze damakvs khurjinit da dilidan dilamde
ghamidan ghamamde da kargo
.. mze damakvs khurjinit da dilidan dilamde
ghamidan ghamamde da kargo
.. mze damakvs khurjinit da dilidan dilamde
ghamidan ghamamde da kargo

.. otsneba mas sul tan dasdevda
siq'varulis perebi mas ar asvenebda
misi pikrebi sadghats shors ts'asuli
horizont's gasuli da shors gadakarguli mas ar asvenebda.

.. movida dro gaagdo shors gadaugheblad rat'om ar tovs
tsas rom mots'q'deba ts'vetebi vis daetsema ver vkhvdebi
.. da pat'ara zghapari ar mtavrdeboda
man kargad itsoda rats mokhdeboda.

Мечта

Хочу подарить тебе розы
Знаю что ты полюбишь меня
Хочу согреть тебя. . потом заставлю исчезнуть.. .
Любить и думать я научу тебя

Подарю тебе цветы, выросшие под дождём,
Возьму тебя за руку, горы сверну.
Если руку отпущу, то вернусь назад. .
Присяду где-то и опьянею от дум

Придёт время и ты станешь моей
Придёт время и ты полюбишь

Утро настаёт и сердце ноет
Снова один и полон дум
Я назову тебя дождем
Для выросшей в моем сердце фиалки

Я обещаю тебе что буду с тобой. .
Я обещаю тебе что буду любить тебя
Я обещаю что изменюсь для тебя

Мечта за ним всегда следует
Любви цвета ему не давали покоя
И мысли куда-то далеко ушедшие,
За горизонт улетевшие и потерявшиеся,
Ему не давали покоя
И слова в аккорды одетые,
За горизонт улетевшие и потерявшиеся,
Ему не давали покоя

Пришло время и прогнало далеко
Беспрерывно почему не идет снег
Когда капли достигнут неба,
На кого упадут - не догадываются и
Маленькая сказка не заканчивается
Она хорошо знала что случится…

Солнце ношу в сумке с утра до утра и с ночи до ночи
Потерянная моя!
Солнце ношу в сумке с утра до утра и с ночи до ночи
Потерянная моя!
Солнце ношу в сумке с утра до утра и с ночи до ночи
Потерянная моя!

ქართული
Кириллица
Latinic

Am Dm G7 C

Am Dm G7 C

Am Dm G7 C

You have no rights to post comments

Другие песни Группа Мети:

Другие исполнители