САМШОБЛО

Группа Квела

(სამშობლო , Родина, Motherland)

სამშობლო

მზის ამოსვლისას შენ გიყურებდა
ვრწმუნდები ალბათ შემიყვარდები
ჩვენს შორის მანძილს ავსებს ოცნება
გამაღვიძებდეს შენი კოცნები

გრძნობა გავარდა გულში ჩავარდა
ვიცი მიხვდები დრო რომ გავადა
ალბათ გავგიჯდი ასე მგონია

ლაჯვარდებს არღვევს მკრთალი თოლის
შენ კი მიყურებ როგორც მოლიარტ
შენ რძის სუნი გაქვს მე მაგნოლიის აღაც მცივხარ და
აღარც მტკივდები რით ვერ გაიგე ბავშვო მჭირდები

სამშობლო დედაო ჩვენო
მინდა ეს სიმღერა გიმღერო
შაო ზღვა ცისფერო მთებო
სამოთხო მიწისა ქართველო

სამშობლო დედაო ჩვენო
მინდა ეს სიმღერა გიმღერო
შაო ზღვა ცისფერო მთებო
სამოთხე მიწისა ქართველო

და ეს ერთადერთი
წილ ხვედრი სული

ორ ზღვას შუა არის გაბრწყინებული
ჰერიო ბიჭებო ჰერიჰა ჰერი ყველა ამ ჰიმნივით სიმღერას მღერის

მახსოვს ის ხედი სადაც ისხედი როცა ხელებმა შენმა უებრომ
გამაბრუა და ძილში ჩამაგდო შენ კი მისმენდი როგორც მესტია
ეს სულ სწრაფობა არვის გაანდო ვხედავ შენს სახეს და ზედ ნესტია
იფეთქებს წყარო და ვით სამება შენი ლოყები გაინამება
ნანას ნუ მიმღერ სატრფო კარგო ჩემთან იყავი არ დაიკარგო
ხელი მომკიდე მაგრად მომკიდე ერთად რომ კიდევ კიდევ
მრავალჯერ ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე გავშალოთ ფრთები
შენთან ვიქნები და თუ დავრდნილს დაელოდები
ისევ აღსდგება რო დაჭირდება და ყველაფერი კარგად იქნება

სამშობლო დედა ჩვენო მინდა ეს სიმღერა გიმღერო
შაო ზღვა ცისფერო მთებო სამოთხო მიწისა ქართველო

საითაც ჩვენ გავიწევით ამ სად წაუვალთ შენ რომ ჩემი საცოლე ხარ
ამას წყალი არ გაუვა იცოდე თვალებს ნუ ხრი ჩემი ნუ გერიდება ვარდების
სურნელი და იის ფერი მოგიხდება შენ გამო შევაჩერებ სამყაროში
ეტოპიას მთვარე და ვარსკვლავები ერთმანეთს მიენდობიან
დრო გავა სულ მალე დაგვიდებენ საბუთს ეს ჩემი საცოლეა გაიცანი ბაბუ

სამშობლო დედა ჩვენო მინდა ეს სიმღერა გიმღერო
შაო ზღვა ცისფერო მთებო სამოთხო მიწისა ქართველო და
ეს ერთადერთი

წილ ხვედრი სული ორ ზღვას შუა არის გაბრწყინებული
ჰერიო ბიჭებო ჰერიჰა ჰერი ყველა ამ ჰიმნივით სიმღერას მღერის

самшобло

мзис амосвлисас шен гиqуребда
врц'мундеби албат' шемиqвардеби
чвенс шорис мандзилс авсебс оцнеба
гамаг'видзебдес шени коцнеби

грдзноба гаварда гулши чаварда
вици михвдеби дро ром гавада
албат' гавгиджди асе мгониа

ладжвардебс арг'вевс мкрт'али т'олис
шен ки миqуреб рогорц молиарт
шен рдзис суни гак'вс ме магнолиис аг'ац мцивхар да
аг'арц мткивдеби рит' вер гаиге бавшво мч'ирдеби

самшобло дедао чвено
минда ес симг'ера гимг'еро
шао зг'ва цисп'еро мт'ебо
самот'хо миц'иса к'арт'вело

самшобло дедао чвено
минда ес симг'ера гимг'еро
шао зг'ва цисп'еро мт'ебо
самот'хе миц'иса к'арт'вело

да ес ерт'адерт'и
ц'ил хведри сули

ор зг'вас шуа арис габрц'qинебули
херио бич'ебо хериха хери qвела ам химнивит' симг'ерас мг'ерис

махсовс ис хеди садац исхеди роца хелебма шенма уебром
гамабруа да дзилши чамагдо шен ки мисменди рогорц местиа
ес сул сц'рап'оба арвис гаандо вхедав шенс сахес да зед нестиа
ип'ет'к'ебс ц'qаро да вит' самеба шени лоqеби гаинамеба
нанас ну мимг'ер сатрп'о карго чемт'ан иqави ар даикарго
хели момкиде маград момкиде ерт'ад ром кидев кидев
мравалджер никоп'сиидан дарубандамде гавшалот' п'рт'еби
шент'ан вик'неби да т'у даврднилс даелодеби
исев аг'сдгеба ро дач'ирдеба да qвелап'ери каргад ик'неба

самшобло деда чвено минда ес симг'ера гимг'еро
шао зг'ва цисп'еро мт'ебо самот'хо миц'иса к'арт'вело

саит'ац чвен гавиц'евит' ам сад ц'аувалт' шен ром чеми сацоле хар
амас ц'qали ар гаува ицоде т'валебс ну хри чеми ну геридеба вардебис
сурнели да иис п'ери могихдеба шен гамо шевачереб самqароши
етопиас мт'варе да варсквлавеби ерт'манет'с миендобиан
дро гава сул мале дагвидебен сабут'с ес чеми сацолеа гаицани бабу

самшобло деда чвено минда ес симг'ера гимг'еро
шао зг'ва цисп'еро мт'ебо самот'хо миц'иса к'арт'вело да
ес ерт'адерт'и

ц'ил хведри сули ор зг'вас шуа арис габрц'qинебули
херио бич'ебо хериха хери qвела ам химнивит' симг'ерас мг'ерис

samshoblo

mzis amosvlisas shen giq'urebda
vrts'mundebi albat shemiq'vardebi
chvens shoris mandzils avsebs otsneba
gamaghvidzebdes sheni kotsnebi

grdznoba gavarda gulshi chavarda
vitsi mikhvdebi dro rom gavada
albat gavgijdi ase mgonia

lajvardebs arghvevs mkrtali tolis
shen ki miq'ureb rogorts moliart'
shen rdzis suni gakvs me magnoliis aghats mtsivkhar da
agharts mt'kivdebi rit ver gaige bavshvo mch'irdebi

samshoblo dedao chveno
minda es simghera gimghero
shao zghva tsispero mtebo
samotkho mits'isa kartvelo

samshoblo dedao chveno
minda es simghera gimghero
shao zghva tsispero mtebo
samotkhe mits'isa kartvelo

da es ertaderti
ts'il khvedri suli

or zghvas shua aris gabrts'q'inebuli
herio bich'ebo heriha heri q'vela am himnivit simgheras mgheris

makhsovs is khedi sadats iskhedi rotsa khelebma shenma uebrom
gamabrua da dzilshi chamagdo shen ki mismendi rogorts mest'ia
es sul sts'rapoba arvis gaando vkhedav shens sakhes da zed nest'ia
ipetkebs ts'q'aro da vit sameba sheni loq'ebi gainameba
nanas nu mimgher sat'rpo kargo chemtan iq'avi ar daikargo
kheli momkide magrad momkide ertad rom kidev kidev
mravaljer nikopsiidan darubandamde gavshalot prtebi
shentan viknebi da tu davrdnils daelodebi
isev aghsdgeba ro dach'irdeba da q'velaperi kargad ikneba

samshoblo deda chveno minda es simghera gimghero
shao zghva tsispero mtebo samotkho mits'isa kartvelo

saitats chven gavits'evit am sad ts'auvalt shen rom chemi satsole khar
amas ts'q'ali ar gauva itsode tvalebs nu khri chemi nu gerideba vardebis
surneli da iis peri mogikhdeba shen gamo shevachereb samq'aroshi
et'opias mtvare da varskvlavebi ertmanets miendobian
dro gava sul male dagvideben sabuts es chemi satsolea gaitsani babu

samshoblo deda chveno minda es simghera gimghero
shao zghva tsispero mtebo samotkho mits'isa kartvelo da
es ertaderti

ts'il khvedri suli or zghvas shua aris gabrts'q'inebuli
herio bich'ebo heriha heri q'vela am himnivit simgheras mgheris

К сожалению, мы еще не успели перевести эту песню. Вы можете прислать нам перевод, мы обязательно его выложим.
Спасибо!

ქართული
Кириллица
Latinic
G
მზის ამოსვლისას შენ გიყურებდა
D
ვრწმუნდები ალბათ შემიყვარდები
B
ჩვენს შორის მანძილს ავსებს ოცნება
Em
გამაღვიძებდეს შენი კოცნები
C
გრძნობა გავარდა გულში ჩავარდა
G
ვიცი მიხვდები დრო რომ გავადა
Em              Am7
ალბათ გავგიჯდი ასე მგონია

ლაჯვარდებს არღვევს მკრთალი თოლის
შენ კი მიყურებ როგორც მოლიარტ
შენ რძის სუნი გაქვს მე მაგნოლიის აღაც მცივხარ და
აღარც მტკივდები რით ვერ გაიგე ბავშვო მჭირდები

G    D  B      Em
სამშობლო დედაო ჩვენო
C    G           D
მინდა ეს სიმღერა გიმღერო
G     B   Em  Am7
შაო ზღვა ცისფერო მთებო
C      G      D
სამოთხო მიწისა ქართველო
სამშობლო დედაო ჩვენო მინდა ეს სიმღერა გიმღერო
შაო ზღვა ცისფერო მთებო სამოთხე მიწისა ქართველო
C             G
და ეს ერთადერთი
B7          Em
წილ ხვედრი სული
C        G                    D
ორ ზღვას შუა არის გაბრწყინებული
ჰერიო ბიჭებო ჰერიჰა ჰერი ყველა ამ ჰიმნივით სიმღერას მღერის
G
мзис амосвлисас шен гиqуребда
D
врц'мундеби албат' шемиqвардеби
B
чвенс шорис мандзилс авсебс оцнеба
Em
гамаг'видзебдес шени коцнеби
C
грдзноба гаварда гулши чаварда
G
вици михвдеби дро ром гавада
Em              Am7
албат' гавгиджди асе мгониа

ладжвардебс арг'вевс мкрт'али т'олис
шен ки миqуреб рогорц молиарт
шен рдзис суни гак'вс ме магнолиис аг'ац мцивхар да
аг'арц мткивдеби рит' вер гаиге бавшво мч'ирдеби

G    D  B      Em
самшобло дедао чвено
C    G           D
минда ес симг'ера гимг'еро
G     B   Em  Am7
шао зг'ва цисп'еро мт'ебо
C      G      D
самот'хо миц'иса к'арт'вело
самшобло дедао чвено минда ес симг'ера гимг'еро
шао зг'ва цисп'еро мт'ебо самот'хе миц'иса к'арт'вело
C             G
да ес ерт'адерт'и
B7          Em
ц'ил хведри сули
C        G                    D
ор зг'вас шуа арис габрц'qинебули
херио бич'ебо хериха хери qвела ам химнивит' симг'ерас мг'ерис
G
mzis amosvlisas shen giq'urebda
D
vrts'mundebi albat shemiq'vardebi
B
chvens shoris mandzils avsebs otsneba
Em
gamaghvidzebdes sheni kotsnebi
C
grdznoba gavarda gulshi chavarda
G
vitsi mikhvdebi dro rom gavada
Em              Am7
albat gavgijdi ase mgonia

lajvardebs arghvevs mkrtali tolis
shen ki miq'ureb rogorts moliart'
shen rdzis suni gakvs me magnoliis aghats mtsivkhar da
agharts mt'kivdebi rit ver gaige bavshvo mch'irdebi

G    D  B      Em
samshoblo dedao chveno
C    G           D
minda es simghera gimghero
G     B   Em  Am7
shao zghva tsispero mtebo
C      G      D
samotkho mits'isa kartvelo
samshoblo dedao chveno minda es simghera gimghero
shao zghva tsispero mtebo samotkhe mits'isa kartvelo
C             G
da es ertaderti
B7          Em
ts'il khvedri suli
C        G                    D
or zghvas shua aris gabrts'q'inebuli
herio bich'ebo heriha heri q'vela am himnivit simgheras mgheris

You have no rights to post comments

Другие песни Группа Квела:

Другие исполнители