КАВКАСИУРИ БАЛАДА

Бани

(კავკასიური ბალადა, Кавказская баллада, Caucasian ballad)

კავკასიური ბალადა

ვუმზერ ჩეჩნეთის ლამაზ ლაჟვარდებს
და მზემ მარაო გაშალა თითქოს ვორი და

ამღერებულან კუშტი კოშკები ბანს ეუბნევა
ძირძველი ღილღოც ვორი და

გული მომპარა ქისტის ასულმა
სულიც იმისკენ გაფრენას ითხოვს ვორი და

ვერ შემაჩერებს დედა ჭიუხი
ამაღამ უნდა გავექცე მითხოს ვორი და

მოგხურავ ნაბადს გათენებამდე უკვალავ
თოვლზე ცხენს გავახელებ ვორი და

გზით გათანგული მკლავზე დამენდე
და მე დაგითბობ გათოშილ ხელებს ვორი და.

თუკი მდევარი წამომეწევა დაე
ასრულდეს ნება ლაშარის ვორი და

გახსოვდეს მარად მიყვარდი ჩემო
არასდროს ვიყავ ცრუ და ლაჩარი ვორი და

თვალში ბურუსი როს ჩამიდგება
სულს მივაბარებ ძეს ღვთისას ქრისტეს ვორი და

სხეულს სამშობლო იტირებს ჩემი გული კი კვლავაც
იფეთქებს ქისტეთს ვორი და

кавкасиури балада

вумзер чечнет'ис ламаз лажвардебс
да мзем марао гашала т'ит'к'ос вори да

амг'еребулан кушти кошкеби банс еубнева
дзирдзвели г'илг'оц вори да

гули момпара к'истис асулма
сулиц имискен гап'ренас ит'ховс вори да

вер шемачеребс деда ч'иухи
амаг'ам унда гавек'це мит'хос вори да

могхурав набадс гат'енебамде уквалав
т'овлзе цхенс гавахелеб вори да

гзит' гат'ангули мклавзе даменде
да ме дагит'боб гат'ошил хелебс вори да.

т'уки мдевари ц'амомец'ева дае
асрулдес неба лашарис вори да

гахсовдес марад миqварди чемо
арасдрос виqав цру да лачари вори да

т'валши буруси рос чамидгеба
сулс мивабареб дзес г'вт'исас к'ристес вори да

схеулс самшобло итиребс чеми гули ки квлавац
ип'ет'к'ебс к'истет'с вори да

kavkasiuri balada

vumzer chechnetis lamaz lazhvardebs
da mzem marao gashala titkos vori da

amgherebulan kusht'i koshkebi bans eubneva
dzirdzveli ghilghots vori da

guli mompara kist'is asulma
sulits imisken gaprenas itkhovs vori da

ver shemacherebs deda ch'iukhi
amagham unda gavektse mitkhos vori da

mogkhurav nabads gatenebamde ukvalav
tovlze tskhens gavakheleb vori da

gzit gatanguli mklavze damende
da me dagitbob gatoshil khelebs vori da.

tuki mdevari ts'amomets'eva dae
asruldes neba lasharis vori da

gakhsovdes marad miq'vardi chemo
arasdros viq'av tsru da lachari vori da

tvalshi burusi ros chamidgeba
suls mivabareb dzes ghvtisas krist'es vori da

skheuls samshoblo it'irebs chemi guli ki kvlavats
ipetkebs kist'ets vori da

Кавказская баллада

Смотрю я на Чеченские красивые лазури
И Солнце будто веер раскрыло, вори да

Распелись хмурые башни Бану
подпевает древний Гилго, вори да

Сердце мое украла (завоевала) Кистинка
И душа к ней просит лететь, вори да Просит лететь, вори да

Не остановит меня Мать-Чиухи
Сегодня вечером я убегу из Митхо, вори да

Прикрою тебя Буркой до рассвета
Бесследным снегом коня проведу, вори да

Дорогой уставшая на руку мою доверься
И я согрею застывшие руки твои, вори да

Если преследователь меня догонит
И да сбудется воля Лашара, вори да 

Помни вечно, любил я тебя, Моя
Я никогда не был лжецом и трусом, вори да

В глазах когда туманный взгляд наступит
Душу верну Христу, Сыну Божию, вори да

Тело Родина моя оплакивать будет
Сердце же вновь стучать будет Кистине, вори да

You have no rights to post comments

Другие песни Бани:

Другие исполнители